Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Dữ liệu và thông tin đất đai

Đăng lúc: Thứ hai - 13/08/2018 12:25 - Người đăng bài viết: Pham Đức Thắng

     Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai (trước đây là Tổng cục Quản lý đất đai), có chức năng xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin đất đai và giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đất đai; lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin, dữ liệu về đất đai cho các tổ chức và cá nhân; thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật. Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau:
     - Chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch trung hạn và hàng năm về ứng dụng công nghệ thông tin và lưu trữ, xử lý, cung cấp thông tin đất đai của Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai; duy trì, cập nhật kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin đất đai và thành phần về đất đai trong kiến trúc chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
     - Công tác Xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành, bảo trì, phát triển hệ thống thông tin đất đai và giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai. Xây dựng, quản lý, cập nhật, tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; triển khai trục tích hợp kết nối với các cơ sở dữ liệu thành phần trong hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia với các cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường và các cơ sở dữ liệu khác; trao đổi và chia sẻ thông tin dữ liệu đất đai với các bộ, ngành, địa phương. Tiếp nhận, điều tra, thu thập thông tin, số hóa, lưu trữ, xử lý, tổng hợp thông tin dữ liệu về đất đai và sản phẩm khác về lĩnh vực đất đai. Xây dựng, cập nhật và công bố danh mục thông tin, dữ liệu về đất đai trên cổng thông tin điện tử của Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai; xây dựng thư viện điện tử trong lĩnh vực đất đai; cung cấp thông tin, dữ liệu về đất đai cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
     - Thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu về đất đai theo quy định của pháp luật.
     - Xây dựng, quản lý, vận hành, bảo trì cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, cổng thông tin đất đai của Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai và đầu mối kết nối mạng thông tin của Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai với các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương. Thực hiện các giải pháp an toàn, bảo mật thông tin và ứng phó với các sự cố đối với hệ thống thông tin đất đai, giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai. Thiết kế, phát triển, nâng cấp, bảo trì phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực đất đai. Chuyển giao công nghệ, hỗ trợ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cho các đơn vị thuộc Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai và các địa phương; hướng dẫn, chuyển giao nghiệp vụ về lưu trữ và cung cấp thông tin dữ liệu đất đai cho các địa phương.
     - Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn: khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán các công trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và lĩnh vực đất đai; thi công, giám sát, kiểm tra nghiệm thu các công trình, sản phẩm đối với các công trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin địa lý, cơ sở hạ tầng thông tin; thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin đất đai và giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; lưu trữ,xử lý thông tin, dữ liệu đất đai; xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thống kê, kiểm kê đất đai; điều tra, xây dựng bản đồ đánh giá tiềm năng sử dụng đất; tư vấn xác định giá đất; đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất và bản đồ chuyên đề trong lĩnh vực đất đai; thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

 
LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM:
  1. Giám đốc: Lê Hồng Văn: (ĐT: 0983190476, email: lhvan@monre.gov.vn)
  2. Phó Giám đốc: Phạm Hồng Thắng: (ĐT: 0969981188, email: phthang@monre.gov.vn)
  3. Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Trường (ĐT: 0903004882, email: truongnx.vn@gmail.com)
Tác giả bài viết: admin