Chức năng nhiệm vụ của Cục Quy hoạch đất đai

Đăng lúc: Thứ hai - 13/08/2018 00:20 - Người đăng bài viết: Pham Đức Thắng

     Cục Quy hoạch đất đai là tổ chức trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (sau đây gọi là Tổng cục trưởng) thực hiện quản lý nhà nước về: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất trong phạm vi cả nước. Cục Quy hoạch đất đai có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau:
     - Chủ trì, phối hợp xây dựng, trình Tổng cục trưởng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ về: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
     - Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Tổ chức việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các vùng kinh tế - xã hội. Hướng dẫn việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh. Tổ chức thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh. Hướng dẫn, kiểm tra và xử lý theo quy định đối với việc thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia. Kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh; việc sử dụng đất của ngành, lĩnh vực theo quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; các dự án, công trình có sử dụng đất theo phân công của Tổng cục trưởng.
     - Về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Hướng dẫn việc thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định, trình việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thẩm định hồ sơ của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị điều chỉnh các quyết định của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Trình văn bản về ý kiến đối với hồ sơ của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về: các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất; về trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.     
     - Về điều tra, đánh giá tài nguyên đất: Hướng dẫn việc thực hiện điều tra, đánh giá đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng hợp, công bố kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên đất của cả nước và các vùng.
     - Trả lời các tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật đất đai liên quan đến chức năng của Cục.

 
LÃNH ĐẠO CỤC:

  1. Cục trưởng: Vũ Sỹ Kiên (ĐT: 0913347363, email: kien74.monre@gmail.com).
  2. Phó Cục trưởng: Phạm Văn Quý (ĐT: 0988979880, email: pvquy.monre@gmail.com)
Tác giả bài viết: thangpd

Những tin mới hơn