Chức năng nhiệm vụ của Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất

Đăng lúc: Thứ hai - 13/08/2018 12:21 - Người đăng bài viết: Pham Đức Thắng

     Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất là tổ chức trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (sau đây gọi là Tổng cục trưởng) thực hiện quản lý nhà nước về: giá đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong phạm vi cả nước. Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau:
     - Về giá đất: chủ trì, phối hợp xây dựng, trình Tổng cục trưởng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ về: giá đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất; hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; việc áp dụng khung giá đất, khung giá đất điều chỉnh; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, sửa đổi, trình ban hành nguyên tắc, phương pháp định giá đất; quy định về lập bản đồ giá đất. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, điều chỉnh, thực hiện bảng giá đất tại địa phương; kiểm tra việc áp dụng khung giá đất, khung giá đất điều chỉnh; nguyên tắc, phương pháp định giá đất; thực hiện trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất và giá đất cụ thể; lập bản đồ giá đất. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định giá đất giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ;phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ cấp Chứng chỉ định giá đất.
     - Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; việc xác định người sử dụng đất thuộc đối tượng được bồi thường, được hỗ trợ hoặc không được bồi thường, không được hỗ trợ. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm tra khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư mà phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng, các dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về đất đai trong xử lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, chi phí đầu tư vào đất còn lại, tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai, do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.
     - Về phát triển quỹ đất và đấu giá quyền sử dụng đất: Hướng dẫn, kiểm tra việc phát triển quỹ đất; việc quản lý và khai thác quỹ đất đã thu hồi, giải phóng mặt bằng. Hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng nguyên tắc, điều kiện tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân; các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất; việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai trong đấu thầu dự án có sử dụng đất; trong việc xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.
     - Kiểm tra việc thực hiện dịch vụ về định giá đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đấu giá quyền sử dụng đất của các tổ chức. Trả lời các tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật đất đai liên quan đến chức năng của Cục. Chủ trì, tham gia các chương trình, đề tài, dự án, đề án hợp tác quốc tế, khoa học công nghệ theo phân công của Tổng cục trưởng. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Quản lý đất đai; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Cục. Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Cục theo phân cấp của Tổng cục Quản lý đất đai; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 
LÃNH ĐẠO CỤC:
  1. Cục trưởng: Nguyễn Đình Thọ  (ĐT: 0906086668, email: ndtho4@monre.gov.vn)
  2. Phó Cục trưởng: Trần Đình Hạnh: (ĐT: 0963963259, email: hanhkt8@gmail.com)
  3. Phó Cục trưởng: Nguyễn Thị Lơ (ĐT: 0903457197, email: nguyenloqldd@gmail.com)
  4. Phó Cục trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Lanh (ĐT: 0912669198, email: ntnlanh@gmail.com).

 
Tác giả bài viết: thangpd

Những tin mới hơn