Chức năng nhiệm vụ của Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai

Đăng lúc: Thứ ba - 14/08/2018 05:11 - Người đăng bài viết: Pham Đức Thắng

     Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai là tổ chức trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (sau đây gọi là Tổng cục trưởng) quản lý nhà nước về thống kê, kiểm kê đất đai; theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất đai; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về đất đai trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật. Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau:
     - Chủ trì, phối hợp xây dựng, trình Tổng cục trưởng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình chuyên môn về: thống kê, kiểm kê đất đai, theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất đai, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về đất đai; hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.   
     - Công tác thống kê, kiểm kê đất đai: Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ hoặc kiểm kê đất đai theo chuyên đề trên phạm vi cả nước (sau đây gọi là thống kê, kiểm kê đất đai). Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong cả nước thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai theo quy định. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai. Thẩm định kết quả thống kê, kiểm kê đất đai của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xử lý, tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai của các vùng và cả nước. Chủ trì, phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai của cả nước. Tổng hợp các chỉ tiêu thống kê đất đai quốc gia.
     - Công tác Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai của Ủy ban nhân dân các cấp, người sử dụng đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Kiểm tra trên thực địa việc quản lý, sử dụng đất của các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, các cụm công nghiệp, các sân golf, các nông, lâm trường và các dự án, công trình khác có sử dụng đất do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư.
     - Công tác theo dõi, đánh giá việc quản lý và sử dụng đất đai: Xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá quản lý và sử dụng đất đai; quản lý, vận hành hệ thống theo dõi, đánh giá quản lý và sử dụng đất đai ở Trung ương; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, vận hành hệ thống theo dõi, đánh giá quản lý và sử dụng đất đai ở địa phương. Hướng dẫn, đôn đốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo đánh giá hàng năm việc thi hành pháp luật về đất đai, hiệu quả của quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật về đất đai đến kinh tế - xã hội và môi trường ở địa phương. Theo dõi, đôn đốc việc tổng hợp, đánh giá tình hình thi hành Luật đất đai trên phạm vi cả nước thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao quản lý của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai. Tổng hợp, xây dựng trình Tổng cục trưởng báo cáo đánh giá việc thi hành pháp luật về đất đai, hiệu quả của quản lý, sử dụng đất đai. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đánh giá tác động của chính sách, pháp luật về đất đai đến kinh tế - xã hội và môi trường trên phạm vi cả nước. Tổng hợp và phối hợp với các đơn vị có liên quan công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và của Tổng cục Quản lý đất đai đối với các trường hợp có vi phạm trong quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 
     - Công tác thanh tra chuyên ngành về đất đai: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của cơ quan, tổ chức và cá nhân theo chương trình, kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ, Tổng cục trưởng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định. Thanh tra việc thực hiện các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực đất đai. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra của Tổng cục Quản lý đất đai ban hành. Tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai.
     - Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân qua đường dây nóng và phản ánh của báo chí về sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên phạm vi cả nước.
 
LÃNH ĐẠO CỤC:
  1. Cục trưởng: Bùi Văn Hải (ĐT: 0903214962, email: bvhai@monre.gov.vn)
  2. Phó Cục trưởng: Nguyễn Văn Trị: (ĐT: 0912512351, email: tringuyenvan62@gmail.com)
  3. Phó Cục trưởng: Phạm Văn Vân (ĐT: 0912494318, email: pvvan@monre.gov.vn).
Tác giả bài viết: thangpd