Chức năng nhiệm vụ của Cục Đăng ký đất đai

Đăng lúc: Thứ hai - 13/08/2018 00:13 - Người đăng bài viết: Pham Đức Thắng

     Cục Đăng ký đất đai là tổ chức trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (sau đây gọi là Tổng cục trưởng) thực hiện quản lý nhà nước về: đo đạc, lập bản đồ địa chính và bản đồ chuyên đề trong quản lý đất đai; đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; lập, chỉnh lý hồ sơ địa chính; xây dựng hệ thống thông tin đất đai và giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai. Tổ chức in ấn, phát hành và quản lý phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật. Cục Đăng ký đất đai có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau:
     - Chủ trì, phối hợp xây dựng, trình Tổng cục trưởng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ về: đo đạc, lập bản đồ địa chính và bản đồ chuyên đề trong quản lý đất đai; đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; lập, chỉnh lý hồ sơ địa chính; xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; in ấn, phát hành và quản lý phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
     - Về đo đạc, lập bản đồ địa chính và bản đồ chuyên đề trong quản lý đất đai: Hướng dẫn, kiểm tra công tác đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và bản đồ chuyên đề trong quản lý đất đai. Tổng hợp, báo cáo tình hình đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và bản đồ chuyên đề trong quản lý đất đai trên địa bàn cả nước.
     - Về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính: Hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký, đăng ký biến động đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; lập, chỉnh lý hồ sơ địa chính. Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá tình hình hoạt động hàng năm của hệ thống văn phòng đăng ký đất đai trên phạm vi cả nước. Tổng hợp, báo cáo tình hình đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính trên phạm vi cả nước.
     - Về xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai: Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập dữ liệu về đất đai; xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành, bảo trì, phát triển hệ thống thông tin đất đai trên phạm vi cả nước. Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin đất đai thống nhất trên phạm vi cả nước; triển khai, vận hành và duy trì hệ thống thông tin đất đai quốc gia; cung cấp thông tin, dữ liệu về đất đai cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai và giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; việc lưu trữ dữ liệu đất đai và việc cung cấp thông tin về đất đai của các địa phương. Tổng hợp, báo cáo tình hình xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin đất đai.
     - Về tổ chức in ấn và quản lý phát hành phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Tổ chức việc in ấn và phát hành phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Quản lý và sử dụng dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc sản xuất phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các địa phương. Quản lý thông tin bảo mật của phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc xác định tính chất, nguồn gốc, xuất xứ của phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu. Tổng hợp, báo cáo tình hình in ấn, phát hành và việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên phạm vi cả nước.
     - Trả lời các tổ chức, cá nhân về các vấn đề có liên quan đến chức năng của Cục.
 
LÃNH ĐẠO CỤC:
  1. Cục trưởng: Phạm ngô Hiếu: (ĐT: 0903217037, email: phamhieu@gmail.com)
  2. Phó Cục trưởng: Phạm Thị Thịnh: (ĐT: 0988220856, email: ptthinh@monrre.gov.vn)
  3. Phó Cục trưởng Phạm Trung Kiên: (ĐT: 0988986999, email: ptkien3@monre.gov.vn)
 
 
 
Tác giả bài viết: thangpd

Những tin mới hơn