ĐỀ TÀI "NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NHẰM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG VỐN HÓA ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM"

Đăng lúc: Thứ tư - 15/10/2014 21:56 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài "Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất các giải pháp tăng cường vốn hóa đất đai ở Việt Nam"
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai
3. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: ThS. Mai Hạnh Nguyên
4. Nhóm tham gia đề tài:
- CN. Lâm Thị Nguyên
- CN. Vương Thị Thu Hằng
- ThS. Nguyễn Văn Dũng
- CN. Phạm Quang Thắng
- KS. Phạm Thị Thịnh
- CN. Nguyễn Thị Thu Hiền
5. Mục tiêu của đề tài:
Xác định những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về vốn hóa đất đai để từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường vốn hoá đất đai.         
6. Kết quả thực hiện (tóm tắt)
- Cơ cấu kinh tế nước ta là cơ cấu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nên các yếu tố thị trường tác động mạnh mẽ vào thị trường bất động sản, qua đó tác động vào quá trình vốn hóa đất đai. Ngoài các yếu tố thị trường tác động vào quá trình vốn hóa đất đai còn có các yếu tố khác như yếu tố về chính sách pháp luật, yếu tố tự nhiên, xã hội cũng tác động mạnh mẽ vào quá trình vốn hóa đất đai.
- Chính phủ ta đã có những thay đổi kịp thời về chính sách, pháp luật về đất đai (cơ chế, thủ tục cho thuê đất, chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn bằng quyến sử dụng đất, tạo vốn từ thị trường chứng khoán,...) cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, từ đó thúc đẩy quá trình tạo vốn từ đất đai được hiệu quả và thuận lợi hơn. Tuy nhiên một số thủ tục còn mang nặng tính hành chính, chưa thực hiện được cơ chế một cửa.
- Kết quả điều tra, đánh giá về tình hình vốn hóa đất đai cho thấy ở các địa bàn khác nhau nguồn thu từ đất đai cho NSNN và nguồn vốn, nguồn lợi cho chủ thể tạo vốn cũng khác nhau. Việc tạo vốn này tỷ lệ thuận với sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa bàn, nguồn tiền thu được từ thuê đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thế chấp bằng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, tạo vốn đất đai thông qua hình thức chuyển nhượng chứng khoán tập trung nhiều ở các thành phố lớn và có xu hướng được đẩy mạnh, tăng cường qua các năm.
- Việc tạo vốn từ đất đai đã mang lại những hiệu quả tích cực, từ nguồn tài chính, nguồn lợi thu được Nhà nước có thể đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình giao thông vận tải, các công trình phúc lợi cho xã hội, các chủ thể tạo vốn có nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh… Tuy vậy việc tạo vốn từ đất đai vẫn còn gặp phải một số khó khăn, bất cập, nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc về mặt cơ chế, thủ tục hành chính.
- Ngoài những giải pháp tổng thể (giải pháp về chính sách, pháp luật có liên quan đến việc quản lý sử dụng đất; giải pháp về kinh tế, tài chính; giải pháp về đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý sử dụng đất của các cơ quan Nhà nước trong việc tạo vốn từ đất đai; tăng cường việc đào tạo, bổi dưỡng, giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật về việc vốn hóa đất đai) nhằm đẩy mạnh vốn hóa đất đai, Đề tài còn đưa ra các giải pháp cụ thể cho việc tăng cường vốn hóa đất đai ở Việt Nam (đó là: Tiếp tục đổi mới tư duy đất đai là hàng hóa, phương tiện sản xuất đặc biệt để phù hợp với tư duy phổ biến hiện nay ở nước ta và trên thế giới; Mở rộng QSDĐ của hộ gia đình, cá nhân trong nước; công nhận quyền sở hữu đất đai; Nghiên cứu, áp dụng cơ chế chia sẻ lợi ích có được từ đất đai; Tạo dựng cơ sở pháp lý, khuyến khích phát triển các tổ chức kinh doanh cho thị trường QSDĐ hoạt động chuẩn tắc; Điều tiết địa tô về NSNN để Nhà nước thực sự là đại diện của chủ sở hữu đất đai; Thiết lập hệ thống đăng ký đầy đủ và quản lý chặt chẽ các hoạt động đăng ký chủ thể và giá trị đất đai), ngoài ra Đề tài còn đưa ra một số đề xuất cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản, pháp luật có liên quan đến việc vốn hóa đất đai.
- Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở lý luận và thực tiễn, góp phần cho việc việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản, pháp luật có liên quan đến việc vốn hóa đất đai về các vấn đề tạo vốn từ thuê đất, chuyển nhượng QSDĐ, thế chấp QSDĐ, góp vốn bằng QSDĐ, tạo vốn của đất đai từ thị trường chứng khoán.
7. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: Tháng 6/2010 - 11/2011
8. Kinh phí thực hiện: 778.540.000 đồng

Những tin mới hơn