Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Dự thảo Thông tư 14/09/2016

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Tải về
DTND 01/07/2016

Dự thảo Nghị định Quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai

Tải về
DTND GDDT 01/07/2016

Dự thảo Nghị định Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai

Tải về
DTTTT6 21/06/2016

Dự thảo Thông tư quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Tải về
Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 15/06/2016

Thông tư này quy định về quy trình xây dựng, quản lý, cập nhật các cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai sau đây:

Tải về
DTTT1 01/06/2016

Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của cácthông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Tải về
DTDMSDD 05/05/2016

Dự thảo Thông tư Quy định Định mức sử dụng đất

Tải về
DTTTGS 21/04/2016

Dự thảo Thông tư Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai

Tải về
Thông tư Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai 25/09/2015

Thông tư Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai

Tải về
/2015/TTLT-BTNMT-BTC 17/07/2015

Quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm

Tải về
Dự thảo thông tư 30/07/2014

Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

Tải về