STT
Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
File đính kèm
51
Số kí hiệu:116/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/06/2023
116/QĐ-UBND
Về việc bồi thường hỗ trợ ông Đinh Văn Bát và bà Đinh Thị Lách địa chỉ: TDP Cà Đáo, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà
File đính kèm:
52
Số kí hiệu:35/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành:20/06/2023
35/2023/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH 35/2023/NĐ-CP NGÀY 20/06/2023 SỬA ĐỔI CÁC NGHỊ ĐỊNH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG
File đính kèm:
53
Số kí hiệu:1485/UBND-VPH
Ngày ban hành:17/06/2023
1485/UBND-VPH
về việc tham gia tập huấn nghiệp vụ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân năm 2023
File đính kèm:
54
Số kí hiệu:876/QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/06/2023
876/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
File đính kèm:
55
Số kí hiệu:1431/UBND-TNMT
Ngày ban hành:15/06/2023
1431/UBND-TNMT
xác định bổ sung mục đích và thời hạn sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông ghi trên GCNQSD đất số phát hành AP892549; số vào sổ cấp GCN:H00032 được UBND huyện Sơn Hà cấp ngày 25/12/2009
File đính kèm:
56
Số kí hiệu:1432/UBND-TNMT
Ngày ban hành:15/06/2023
1432/UBND-TNMT
xác định bổ sung mục đích và thời hạn sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông ghi trên GCNQSD đất số phát hành B0 556844; số vào sổ cấp GCN: “CH” 00034 được UBND huyện Sơn Hà cấp ngày 08/7/2013
File đính kèm:
57
Số kí hiệu:1430/UBND-TNMT
Ngày ban hành:15/06/2023
1430/UBND-TNMT
xác định bổ sung mục đích và thời hạn sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông ghi trên GCNQSD đất số phát hành AP 892550; số vào sổ cấp GCN: H00031 được UBND huyện Sơn Hà cấp ngày 25/12/2009
File đính kèm:
58
Số kí hiệu:1445/UBND-TNMT
Ngày ban hành:15/06/2023
1445/UBND-TNMT
xác định bổ sung mục đích và thời hạn sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông ghi trên GCNQSD đất số phát hành A0 861734; số vào sổ cấp GCN: H 00042, được UBND huyện Sơn Hà cấp ngày 20/8/2009
File đính kèm:
59
Số kí hiệu:1448/UBND-TNMT
Ngày ban hành:15/06/2023
1448/UBND-TNMT
xác định bổ sung mục đích và thời hạn sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông ghi trên GCNQSD đất số phát hành Đ920892; số vào sổ cấp GCN: 01620QSDĐ/666/QĐUB (H), do UBND huyện Sơn Hà cấp ngày 13/9/2004
File đính kèm:
60
Số kí hiệu:1441/UBND-TNMT
Ngày ban hành:15/06/2023
1441/UBND-TNMT
xác định bổ sung mục đích và thời hạn sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông ghi trên GCNQSD đất số phát hành AE 126437; số vào sổ cấp GCN: H 00177, được UBND huyện Sơn Hà cấp ngày 27/6/2006
File đính kèm:
61
Số kí hiệu:1436/UBND-TNMT
Ngày ban hành:15/06/2023
1436/UBND-TNMT
xác định bổ sung mục đích và thời hạn sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông ghi trên GCNQSD đất số phát hành X110097; số vào sổ cấp GCN: 02949 QSDĐ/1061/QĐ-UB (H), được UBND huyện Sơn
Hà cấp ngày 31/12/2002
File đính kèm:
62
Số kí hiệu:1435/UBND-TNMT
Ngày ban hành:15/06/2023
1435/UBND-TNMT
xác định bổ sung mục đích và thời hạn sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông ghi trên GCNQSD đất số phát hành W 233274, số vào sổ cấp GCN: 01258 QSDĐ/1066/QĐ-UB(H), do UBND huyện Sơn Hà cấp ngày 31/12/2002
File đính kèm:
63
Số kí hiệu:1447/UBND-TNMT
Ngày ban hành:15/06/2023
1447/UBND-TNMT
xác định bổ sung mục đích và thời hạn sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông ghi trên GCNQSD đất số phát hành A0 861740; số vào sổ cấp GCN: H 00164, được UBND huyện Sơn Hà cấp ngày 20/8/2009
File đính kèm:
64
Số kí hiệu:1315/TB-TTCP
Ngày ban hành:09/06/2023
1315/TB-TTCP
Thông báo kết luận thanh tra
File đính kèm:
65
Số kí hiệu:2076/KH-UBND
Ngày ban hành:07/06/2023
2076/KH-UBND
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
File đính kèm:
66
Số kí hiệu:12/CT-CTUBND
Ngày ban hành:01/06/2023
12/CT-CTUBND
CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
File đính kèm:
67
Số kí hiệu:3382/BTNMT-ĐĐ
Ngày ban hành:15/05/2023
3382/BTNMT-ĐĐ
Về việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đất đai
File đính kèm:
68
Số kí hiệu:02/2023/TT-BTNMT
Ngày ban hành:15/05/2023
02/2023/TT-BTNMT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính
File đính kèm:
69
Số kí hiệu:3226/BTNMT-QHPTTNĐ
Ngày ban hành:10/05/2023
3226/BTNMT-QHPTTNĐ
V/v báo cáo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 02/5/2023
File đính kèm:
70
Số kí hiệu:2629/QĐ-UBND
Ngày ban hành:10/05/2023
2629/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHỤ LỤC KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4135/QĐ-UBND NGÀY 31/10/2022 CỦA UBND THÀNH PHỐ CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
File đính kèm:
71
Số kí hiệu:73/NQ-CP
Ngày ban hành:06/05/2023
73/NQ-CP
Về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể
File đính kèm:
72
Số kí hiệu:3054/BTNMT-QHPTTNĐ
Ngày ban hành:04/05/2023
3054/BTNMT-QHPTTNĐ
Về việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản
File đính kèm:
73
Số kí hiệu:1085/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:28/04/2023
1085/QĐ-BTNMT
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
File đính kèm:
74
Số kí hiệu:16/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/04/2023
16/2023/QĐ-UBND
Về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
File đính kèm:
75
Số kí hiệu:104/TB-STNMT
Ngày ban hành:11/04/2023
104/TB-STNMT
Theo Thông báo, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình đã thực hiện tiêu huỷ 4502 phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý in, viết giấy chứng nhận bằng hình thức cắt nhỏ.
76
Số kí hiệu:992/UBND-ĐT
Ngày ban hành:07/04/2023
992/UBND-ĐT
V/v tập trung, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc và bất động sản trên địa bàn Thành phố.
File đính kèm:
77
Số kí hiệu:3168-UBND-XDNĐ
Ngày ban hành:05/04/2023
3168-UBND-XDNĐ
Tiếp tục kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng tại khu vực núi Hòn Rồng
File đính kèm:
78
Số kí hiệu:2317/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ
Ngày ban hành:05/04/2023
2317/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ
V/v tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận trong tình hình hiện nay
File đính kèm:
79
Số kí hiệu:10/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành:03/04/2023
10/2023/NĐ-CP
Ngày 03/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
File đính kèm:
80
Số kí hiệu:164/CĐ-TTg
Ngày ban hành:18/03/2023
164/CĐ-TTg
CÔNG ĐIỆN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
File đính kèm:
81
Số kí hiệu:37/NQ-CP
Ngày ban hành:17/03/2023
37/NQ-CP
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
File đính kèm:
82
Số kí hiệu:716/TB-TTCP
Ngày ban hành:10/03/2023
716/TB-TTCP
Thông báo kết luận thanh tra tỉnh Cà Mau
File đính kèm:
83
Số kí hiệu:1470/VPCP-PL
Ngày ban hành:09/03/2023
1470/VPCP-PL
V/v lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
File đính kèm:
84
Số kí hiệu:07/VBHN-BTNMT
Ngày ban hành:28/02/2023
07/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
File đính kèm:
85
Số kí hiệu:30/BC-STNMT
Ngày ban hành:22/02/2023
30/BC-STNMT
Báo cáo Tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường năm 2022 tỉnh Bắc Ninh
File đính kèm:
86
Số kí hiệu:343/QĐ-CT
Ngày ban hành:17/02/2023
343/QĐ-CT
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN; CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ; UBND CẤP XÃ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
File đính kèm:
87
Số kí hiệu:34/KH-UBND
Ngày ban hành:15/02/2023
34/KH-UBND
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) TRÊN ĐỊA BẢN TỈNH KIÊN GIANG
File đính kèm:
88
Số kí hiệu:25/KH-UBND
Ngày ban hành:14/02/2023
25/KH-UBND
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
File đính kèm:
89
Số kí hiệu:32/CĐ-TTg
Ngày ban hành:11/02/2023
32/CĐ-TTg
Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 11/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
File đính kèm:
90
Số kí hiệu:40/KH-UBND
Ngày ban hành:02/02/2023
40/KH-UBND
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
File đính kèm:
91
Số kí hiệu:120/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:30/01/2023
120/QĐ-BTNMT
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
File đính kèm:
92
Số kí hiệu:03/BC-UBND
Ngày ban hành:29/01/2023
03/BC-UBND
Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023
File đính kèm:
93
Số kí hiệu:161/TB-TTCP
Ngày ban hành:17/01/2023
161/TB-TTCP
Thông báo kết luận thanh tra tại tỉnh Hà Nam
File đính kèm:
94
Số kí hiệu:170/NQ-CP
Ngày ban hành:31/12/2022
170/NQ-CP
Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
File đính kèm:
95
Ngày ban hành:29/12/2022
Danh sách huỷ phôi Giấy chứng nhận
Danh sách huỷ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất năm 2022
96
Số kí hiệu:5720/BC-UBND
Ngày ban hành:28/12/2022
5720/BC-UBND
BÁO CÁO Kết quả công tác quản lý nhà nước về đất đai và môi trường năm 2022 phương hướng nhiệm vụ năm 2023
File đính kèm:
97
Số kí hiệu:411/BC-TNMT
Ngày ban hành:15/11/2022
411/BC-TNMT
Báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế xã hội và môi trường trong năm 2022
File đính kèm:
98
Số kí hiệu:150/NQ-CP
Ngày ban hành:14/11/2022
150/NQ-CP
Về việc Ban hành Kế hoạch hoàn thiện Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
File đính kèm:
99
Số kí hiệu:101/BC-UBND
Ngày ban hành:21/10/2022
101/BC-UBND
BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NĂM 2022
File đính kèm:
100
Số kí hiệu:115/NQ-CP
Ngày ban hành:05/09/2022
115/NQ-CP
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025
File đính kèm:
Dự thảo văn bản lấy ý kiến
Thông tin dữ liệu đất đai
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Hồ sơ công việc
Hoạt động chỉ đạo điều hành
Thư viện điện tử
Đường dây nóng
Hòm thư, góp ý
Lịch tuần công tác

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

CSDL Quốc gia về đất đai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây