Văn bản theo chủ đề: Công văn

STT
Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
File đính kèm
1
Số kí hiệu:1634/QĐ-UBND
Ngày ban hành:17/08/2023
1634/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023
trên địa bàn tỉnh Nam Định
File đính kèm:
2
Số kí hiệu:2198/UBND-TNMT
Ngày ban hành:16/07/2023
2198/UBND-TNMT
Công văn về việc áp dụng pháp luật khi xử lý đối với các trường hợp đã được UBND Thành phố quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng nhưng hết thời gian gia hạn chưa đưa đất vào sử dụng do nguyên nhân bất khả kháng dịch bệnh Covid-19 theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.
File đính kèm:
3
Số kí hiệu:1519/UBND-TNMT
Ngày ban hành:20/06/2023
1519/UBND-TNMT
xác định bổ sung mục
đích và thời hạn sử dụng đất
thuộc hành lang bảo vệ an
toàn công trình giao thông ghi
trên GCNQSD đất số phát
hành Y 642857; số vào sổ cấp
GCN: 01923 QSDĐ/751/QĐUB (H), được UBND huyện
Sơn Hà cấp ngày 11/12/2003
File đính kèm:
4
Số kí hiệu:1485/UBND-VPH
Ngày ban hành:16/06/2023
1485/UBND-VPH
về việc tham gia tập huấn nghiệp vụ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân năm 2023
File đính kèm:
5
Số kí hiệu:1431/UBND-TNMT
Ngày ban hành:14/06/2023
1431/UBND-TNMT
xác định bổ sung mục đích và thời hạn sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông ghi trên GCNQSD đất số phát hành AP892549; số vào sổ cấp GCN:H00032 được UBND huyện Sơn Hà cấp ngày 25/12/2009
File đính kèm:
6
Số kí hiệu:1432/UBND-TNMT
Ngày ban hành:14/06/2023
1432/UBND-TNMT
xác định bổ sung mục đích và thời hạn sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông ghi trên GCNQSD đất số phát hành B0 556844; số vào sổ cấp GCN: “CH” 00034 được UBND huyện Sơn Hà cấp ngày 08/7/2013
File đính kèm:
7
Số kí hiệu:1430/UBND-TNMT
Ngày ban hành:14/06/2023
1430/UBND-TNMT
xác định bổ sung mục đích và thời hạn sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông ghi trên GCNQSD đất số phát hành AP 892550; số vào sổ cấp GCN: H00031 được UBND huyện Sơn Hà cấp ngày 25/12/2009
File đính kèm:
8
Số kí hiệu:1445/UBND-TNMT
Ngày ban hành:14/06/2023
1445/UBND-TNMT
xác định bổ sung mục đích và thời hạn sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông ghi trên GCNQSD đất số phát hành A0 861734; số vào sổ cấp GCN: H 00042, được UBND huyện Sơn Hà cấp ngày 20/8/2009
File đính kèm:
9
Số kí hiệu:1448/UBND-TNMT
Ngày ban hành:14/06/2023
1448/UBND-TNMT
xác định bổ sung mục đích và thời hạn sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông ghi trên GCNQSD đất số phát hành Đ920892; số vào sổ cấp GCN: 01620QSDĐ/666/QĐUB (H), do UBND huyện Sơn Hà cấp ngày 13/9/2004
File đính kèm:
10
Số kí hiệu:1441/UBND-TNMT
Ngày ban hành:14/06/2023
1441/UBND-TNMT
xác định bổ sung mục đích và thời hạn sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông ghi trên GCNQSD đất số phát hành AE 126437; số vào sổ cấp GCN: H 00177, được UBND huyện Sơn Hà cấp ngày 27/6/2006
File đính kèm:
11
Số kí hiệu:1436/UBND-TNMT
Ngày ban hành:14/06/2023
1436/UBND-TNMT
xác định bổ sung mục đích và thời hạn sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông ghi trên GCNQSD đất số phát hành X110097; số vào sổ cấp GCN: 02949 QSDĐ/1061/QĐ-UB (H), được UBND huyện Sơn
Hà cấp ngày 31/12/2002
File đính kèm:
12
Số kí hiệu:1435/UBND-TNMT
Ngày ban hành:14/06/2023
1435/UBND-TNMT
xác định bổ sung mục đích và thời hạn sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông ghi trên GCNQSD đất số phát hành W 233274, số vào sổ cấp GCN: 01258 QSDĐ/1066/QĐ-UB(H), do UBND huyện Sơn Hà cấp ngày 31/12/2002
File đính kèm:
13
Số kí hiệu:1447/UBND-TNMT
Ngày ban hành:14/06/2023
1447/UBND-TNMT
xác định bổ sung mục đích và thời hạn sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông ghi trên GCNQSD đất số phát hành A0 861740; số vào sổ cấp GCN: H 00164, được UBND huyện Sơn Hà cấp ngày 20/8/2009
File đính kèm:
14
Số kí hiệu:3226/BTNMT-QHPTTNĐ
Ngày ban hành:09/05/2023
3226/BTNMT-QHPTTNĐ
V/v báo cáo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 02/5/2023
File đính kèm:
15
Số kí hiệu:3054/BTNMT-QHPTTNĐ
Ngày ban hành:03/05/2023
3054/BTNMT-QHPTTNĐ
Về việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản
File đính kèm:
16
Số kí hiệu:992/UBND-ĐT
Ngày ban hành:06/04/2023
992/UBND-ĐT
V/v tập trung, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc và bất động sản trên địa bàn Thành phố.
File đính kèm:
17
Số kí hiệu:3168-UBND-XDNĐ
Ngày ban hành:04/04/2023
3168-UBND-XDNĐ
Tiếp tục kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng tại khu vực núi Hòn Rồng
File đính kèm:
18
Số kí hiệu:2317/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ
Ngày ban hành:04/04/2023
2317/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ
V/v tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận trong tình hình hiện nay
File đính kèm:
19
Số kí hiệu:1470/VPCP-PL
Ngày ban hành:08/03/2023
1470/VPCP-PL
V/v lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
File đính kèm:
20
Số kí hiệu:32/CĐ-TTg
Ngày ban hành:10/02/2023
32/CĐ-TTg
Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 11/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
File đính kèm:
21
Số kí hiệu:4898/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành:22/08/2022
4898/BTNMT-TCQLĐĐ
Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai
File đính kèm:
22
Số kí hiệu:413/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành:19/01/2022
413/BTNMT-TCQLĐĐ
Về việc rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm:
23
Số kí hiệu:3362/BTNM-TCQLĐĐ
Ngày ban hành:17/06/2021
3362/BTNM-TCQLĐĐ
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên cả vợ và chồng
File đính kèm:
24
Số kí hiệu:1454/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành:29/03/2021
1454/BTNMT-TCQLĐĐ
Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất
File đính kèm:
25
Số kí hiệu:4887/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành:08/09/2020
4887/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030
File đính kèm:
26
Số kí hiệu:4618/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành:26/08/2020
4618/BTNMT-TCQLĐĐ
Về việc đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
File đính kèm:
27
Số kí hiệu:5904/VPCP-NN
Ngày ban hành:20/07/2020
5904/VPCP-NN
V/v báo cáo tình hình thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
File đính kèm:
28
Số kí hiệu:3866/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành:16/07/2020
3866/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v đánh giá việc thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP
File đính kèm:
Dự thảo văn bản lấy ý kiến
Thông tin dữ liệu đất đai
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Hồ sơ công việc
Hoạt động chỉ đạo điều hành
Thư viện điện tử
Đường dây nóng
Hòm thư, góp ý
Lịch tuần công tác

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

CSDL Quốc gia về đất đai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây