Thảo luận sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2013

Để chính sách pháp luật về đất đai phù hợp hơn với thực tiễn đời sống, Bộ TN&MT đang xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Trong tuần qua, với dự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, đơn vị soạn thảo đã thảo luận về các nội dung như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tài chính đất đai, giá đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Các videos khác


Ngày Môi trường thế...
Lượt xem: 5236

Tích tụ, tập trung...
Lượt xem: 3956

Kỷ niệm 65 năm thành...
Lượt xem: 5527

Phổ biến những nội...
Lượt xem: 1867

Xây dựng cơ sở dữ...
Lượt xem: 13128

Hội nghị triển khai...
Lượt xem: 6780