Tỉnh Quảng Bình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cho các huyện, thành phố, thị xã

Đăng lúc: Thứ ba - 01/06/2021 22:54 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Tỉnh Quảng Bình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cho các huyện, thành phố, thị xã

Tỉnh Quảng Bình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cho các huyện, thành phố, thị xã

Quảng Bình là tỉnh đầu tiên của cả nước đã thực hiện phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho tất cả các cấp huyện, thành phố và thị xã.
Theo đó, các huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy và thành phố Đồng Hới được UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 vào ngày 10/5/2021; huyện Minh Hóa được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào ngày 12/5/2021 và thị xã Ba Đồn được phê duyệt vào ngày 17/5/2021.
 Các huyện có diện tích được phê duyệt lớn như Bố Trạch tại Quyết định số 1282/QĐ-UBND, tổng diện tích đất tự nhiên năm 2030 của huyện Bố Trạch là 211.549,10 ha, trong đó đất nông nghiệp 189.112,95 ha; đất phi nông nghiệp 20.515,85 ha; đất chưa sử dụng 1.920,30 ha. Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 8.330,59 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 922,09 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 176,97 ha. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích 895,10 ha, trong đó đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp 143,42 ha; sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp 751,68 ha.
Trong năm 2021, kế hoạch sử dụng đất của huyện Bố Trạch được phê duyệt với các chỉ tiêu như: Tổng diện tích đất tự nhiên 211.549,10 ha, trong đó đất nông nghiệp 196.264,40 ha; đất phi nông nghiệp 12.676,10 ha; đất chưa sử dụng 2.608,60 ha. Tổng diện tích đất thu hồi là 716,38 ha, trong đó thu hồi đất nông nghiệp 671,69 ha; thu hồi đất phi nông nghiệp 44,69 ha. Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 1.016,70 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 24,16 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 28,12 ha. Tổng diện tích đưa vào sử dụng cho các mục đích 206,80 ha, trong đó toàn bộ đưa vào sử dụng cho mục đích đất phi nông nghiệp.

Quảng Bình đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho tất cả cấp huyện.
Các huyện khác như: Lệ Thủy được phê duyệt quy hoạch sử dụng đât đến năm 2030, có tổng diện tích tự nhiên là 140.180,45 ha; tổng diện tích tự nhiên của huyện Minh Hóa được phê duyệt đến năm 2030 là 139.375,37 ha; huyện Quảng Ninh có tổng diện tích tự nhiên được phê duyệt đến năm 2030 là 119.417,92 ha; huyện Tuyên Hóa có tổng diện tích được được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030  112.869,40 ha; đến năm 2030, thành phố Đồng Hới có tổng diện tích tự nhiên 15.587,34 ha; huyện Quảng Trạch với tổng diện tích đất tự nhiên được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 44.661,12 ha; thị xã Ba Đồn có tổng diện tích tự nhiên được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 16.230,11 ha.
Trên cơ sở quy hoạch, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu tất cả các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm tổ chức công bố công khai và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt.
Bên cạnh đó, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; không giải quyết thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Hồng Thiệu

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn