Thể chế hóa nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Luật Đất đai năm 2013

Đăng lúc: Thứ tư - 18/06/2014 10:01 - Người đăng bài viết: admin

Quy hoạch đất

Quy hoạch đất

Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được thể hiện trong Chương IV với 16 Điều của Luật Đất đai năm 2013, đã thể chế hóa đầy đủ những quan điểm và định hướng của Nghị quyết 19 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương. Mặt khác đã khắc phục, giải quyết được những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đồng thời việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được đơn giản hóa, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất hiện nay.
Theo phân tích của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Đào Trung Chính: Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thể hiện rõ tại khoản 2 Điều 35 Luật Đất đai năm 2013. Đó là “Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia phải đảm bảo tính đặc thù, liên kết của các vùng kinh tế-xã hội; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện nội dung sử dụng đất cấp xã”. Còn khoản 8 Điều 35 quy định “Quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt”...   
Những quy định nêu trên trong Luật Đất đai năm 2013 đã khẳng định được vai trò, vị trí của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực sử dụng hợp lý, hiệu quả, tránh được sự chồng chéo; khắc phục được những khó khăn, bất cập trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Đây chính là căn cứ để văn bản dưới Luật quy định chi tiết trách nhiệm của UBND các cấp trong việc rà soát quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.   
Kế thừa Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 vẫn quy định kỳ kế hoạch là 5 năm. Tuy vậy, đối với kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, nhằm đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất, Luật Đất đai năm 2013 quy định “Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm”. Việc đổi mới này cùng với đổi mới về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Mục đích khắc phục tình trạng giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tràn lan. Thường tập trung của kỳ kế hoạch sử dụng đất 5 năm và cũng chính là đầu nhiệm kỳ như hiện nay. Mặt khác tránh được tình trạng bỏ hoang hóa, gây lãng phí về tài nguyên đất.   
Về căn cứ và nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Điểm đổi mới đặc biệt và có tính đột phá trong nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Luật Đất đai năm 2013 là quy định cụ thể “Nội dung kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện” tại khoản 4 Điều 40. Trong đó quy định “Xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi để thực hiện công trình, dự án sử dụng đất vào mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã”.   
Đổi mới trong việc quy định nội dung lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện làm cơ sở thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất gắn với nhu cầu sử dụng đất trong năm của ngành, lĩnh vực, của các cấp, phù hợp với khả năng đầu tư và huy động nguồn lực, khắc phục lãng phí trong việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.   
Việc lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được bổ sung mới trong Luật Đất đai năm 2013, quy định cụ thể tại Điều 43 như sau: “Cơ quan có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ quan tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hình thức, nội dung và thời gian lấy ý kiến nhân dân đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của từng cấp; việc xây dựng báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và hoàn thiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước khi trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cơ quan tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng thực hiện”.   
Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được Luật Đất đai năm 2013 bổ sung quy định “UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, quy định tại khoản 3, Điều 62 của Luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện”, để nâng cao trách nhiệm trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đảm bảo quản lý chặt chẽ và sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai. Luật Đất đai năm 2013 còn bổ sung thêm Điều 47 “Tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất” nhằm chuyên môn hóa các tổ chức, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực này.   
Ngoài những nội dung kế thừa Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 cũng đã bổ sung điểm mới quy định rõ quyền và nghĩa vụ người sử dụng đất trong vùng quy hoạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Cụ thể là khoản 2 Điều 49: “Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch, được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật”.   
Để khắc phục những khó khăn, bất cập trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại thời điểm kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất, mà quy hoạch sử dụng đất kỳ mới chưa được phê duyệt, khoản 4 Điều 49 quy định: “Khi kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết, thì vẫn được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt”. Nội dung đổi mới này tạo điều kiện cho việc thực hiện các dự án đầu tư không bị đình trệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.  
 

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất