Lạng Sơn: Yêu cầu rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân khai

Đăng lúc: Chủ nhật - 20/12/2020 18:52 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản 5080/VP-KT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu yêu cầu các địa phương rà soát chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân khai trên địa bàn.
Văn bản nêu rõ, theo quy định của pháp luật về đất đai, thời kỳ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2020. Khi kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết thì vẫn được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất thời kỳ tiếp theo được cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt (Khoản 9, Điều 49, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật quy hoạch), thời hạn để thực hiện không quá 12 tháng kể từ thời điểm kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất (khoản 4 Điều 11 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ).
Để chủ động thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất đã được Chính phủ phân khai tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các dự án đầu tư, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, Sở TN&MT rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất hàng năm, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp.
Gần đây trên cơ sở đề xuất của các huyện, thành phố, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 18/9/2020 về việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, qua theo dõi, rà soát cho thấy nhiều dự án phải thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng đến nay chưa thực hiện được.
Lạng Sơn yêu cầu các địa phương rà soát chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân khai trên địa bàn. Thời gian hoàn thành tháng 1/2021.
Để bảo đảm thực hiện hết các chỉ tiêu sử dụng đất được Chính phủ phân khai và chỉ tiêu sử dụng đất đã được HĐND tỉnh quyết định tại các Nghị quyết có liên quan, triển khai sớm các dự án có nhu cầu sử dụng đất, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu chỉ đạo UBND các huyện, thành phố rà soát các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện, thành phố (bao gồm các chỉ tiêu được HĐND tỉnh quyết định tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh qua các năm trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020) để xác định chính xác các dự án (chỉ tiêu sử dụng đất) đã thực hiện, chưa thực hiện, sự cần thiết, mức độ khả thi trong triển khai thực hiện để đề xuất phương án thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án gửi Sở TN&MT thẩm định nhu cầu về chỉ tiêu sử dụng đất, báo cáo UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh thứ 21 (dự kiến tổ chức trong quý I/2021) thông qua, làm cơ sở để phân bổ lại chỉ tiêu sử dụng đất, lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tiễn, có tính khả thi, đáp ứng điều kiện thực hiện các thủ tục về đất đai đối với các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Giao Sở TN&MT hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát kết quả thực hiện các dự án (chỉ tiêu sử dụng đất) trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được HĐND tỉnh thông qua từ năm 2016 đến nay để đề xuất điều chỉnh nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định nhu cầu và đề xuất phương án điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư của UBND các huyện, thành phố.
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các nội dung nêu trên hoàn thành trong tháng 01/2021.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn