Mai Sơn (Sơn La): Đảm bảo chất lượng kiểm kê đất đai 2019

Đăng lúc: Chủ nhật - 20/12/2020 06:34 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai 2019, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã tăng cường chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan, UBND cấp xã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành điều tra, khoanh vẽ, tập trung hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
Huyện Mai Sơn tập trung hoàn thành công tác kiểm kê đất đai 2019, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
Theo kết quả kiểm kê, tổng diện tích tự nhiên của toàn huyện Mai Sơn đến 31/12/2019 là hơn 141.969ha, giảm khoảng 700ha so với năm 2014. Tại 22 xã, thị trấn đều có sự thay đổi về diện tích tự nhiên. Nguyên nhân là do kỳ kiểm kê năm 2019, tổng diện tích đất tự nhiên của đơn vị hành chính được xác định theo địa giới hành chính 513, độ chính xác cao hơn so với đường địa giới hành chính 364.
Trong đó, tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp là hơn 115.300ha, chiếm hơn 81% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp hơn 5.758ha, chiếm 4%. Tổng diện tích nhóm đất chưa sử dụng hơn 20.891ha, chiếm 14%.
Nhìn chung, số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 huyện Mai Sơn đã được tổng hợp từ bản đồ khoanh vẽ qua điều tra kiểm kê đất đai theo các quy định của Bộ TN&MT và các loại tài liệu, số liệu, bản đồ, hồ sơ liên quan trong kỳ kiểm kê tại các phòng của huyện và UBND cấp xã. Trong quá trình thi công đơn vị tư vấn đã bám sát Phương án kiểm kê của UBND tỉnh Sơn La, các văn bản hướng dẫn, quy phạm hiện hành…; đã sửa chữa triệt để các sai sót qua các đợt kiểm tra của huyện, đơn vị tư vấn kiểm tra và Sở TN&MT. Hệ thống số liệu thống kê, kiểm kê huyện Mai Sơn đạt yêu cầu về chất lượng, đảm bảo đưa vào khai thác sử dụng.
Số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 của huyện Mai Sơn đã phản ánh thực tế về tổng diện tích tự nhiên của từng xã, huyện đang quản lý và sử dụng theo kết quả giải quyết các tranh chấp địa giới hành chính theo Quyết định số 513/QĐ-TTg. Kết quả kiểm kê đã thể hiện chi tiết hiện trạng sử dụng từng loại đất, diện tích các loại đất, các đối tượng quản lý và sử dụng từng loại đất, cơ cấu sử dụng đất đai của xã theo từng loại đất, tình hình biến động đất đai theo diện tích, loại đất trong từng đơn vị hành chính.
Tài liệu, số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 là tài liệu quan trọng làm cơ sở và nền tảng cho việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, là cơ sở cho các cấp, ngành cân đối, bố trí cơ cấu sử dụng đất hợp lý, có hiệu quả các năm tiếp theo của huyện Mai Sơn.
Việc lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Mai Sơn được thành lập theo đúng quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT và Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua kết quả kiểm tra, nghiệm thu và thẩm định của các cấp (chủ đầu tư) đã đánh giá: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất đã thể hiện đầy đủ, chi tiết chính xác các yếu tố cần thể hiện, các yếu tố cần biểu thị (Ranh giới các khoanh đất, ranh giới giữa các đơn vị sử dụng đất, địa giới hành chính, mạng lưới thuỷ văn, thuỷ lợi, mạng lưới giao thông, ghi chú địa danh …), các khoanh đất theo hiện trạng sử dụng đất và diện tích kết hợp sử dụng; thể hiện được sự phân bố các loại đất theo hiện trạng sử dụng đất, được lập theo đơn vị hành chính cấp xã, huyện.
Diện tích nhóm đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, với hơn 81% tổng diện tích tự nhiên của huyện
Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao và tăng cường hơn nữa hiệu quả quản lý, sử dụng đất trên địa bàn, huyện Mai Sơn sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai; nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn để nâng cao nhận thức cộng đồng, người dân và doanh nghiệp về chính sách, pháp luật đất đai, hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật về đất đai.
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng… theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch và nhanh gọn, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong thực hiện.
Hàng năm, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý sử dụng đất của người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước về đất đai ở các cấp. Thường xuyên chỉ đạo theo dõi, cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai, phát huy hiệu quả của hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, thực hiện tốt công tác thống kê đất đai.
UBND các xã, thị trấn quản lý đất đai trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật, tổ chức chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, không để xảy ra tình trạng sử dụng đất trái quy hoạch, kế hoạch đã được công bố. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ ứng xử, tiếp xúc khi giải quyết công việc với nhân dân của đội ngũ cán bộ làm công tác địa chính cấp xã.
Đặc biệt, về quản lý, bảo vệ đất chuyên trồng lúa nước, thông qua kết quả kiểm kê là một trong những căn cứ để huyện xác định rõ các vùng chuyên lúa làm cơ sở xây dựng kế hoạch tập trung phát triển nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực.
Thời gian tới, huyện Mai Sơn sẽ tăng cường bảo vệ, quản lý chặt chẽ, có hiệu quả diện tích đất trồng lúa nước; bố trí kinh phí hỗ trợ để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước. Xử lý nghiêm các trường hợp tự ý chuyển mục đích từ đất trồng lúa nước sang sử dụng vào các mục đích khác.
Về quản lý đất công, tiếp tục giao UBND các xã, thị trấn nâng cao trách nhiệm, tăng cường quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch được duyệt, hạn chế tối đa tình trạng lấn chiếm trái phép, tranh chấp đất đai và khiếu kiện. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn