Nhìn lại 2 năm đưa Luật Đất đai 2013 vào cuộc sống

Đăng lúc: Thứ hai - 29/08/2016 22:09 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Luật Đất đai 2013 được Quốc hội ban hành và có hiệu lực thi hành từ năm 2014. Luật có nhiều thay đổi trong các quy định theo hướng cụ thể hơn, chặt chẽ hơn. Căn cứ các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ, Bắc Kạn đã tích cực triển khai đưa Luật vào cuộc sống. Đến nay, việc thực hiện theo Luật đã đạt nhiều kết quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Nhìn lại 2 năm đưa Luật Đất đai 2013 vào cuộc sống

Nhìn lại 2 năm đưa Luật Đất đai 2013 vào cuộc sống

Thể chế hóa
Năm 2012, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 31/10/2012 về “tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Các quan điểm, chủ trương về đất đai theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 19- NQ/TW đã được thể chế hóa tại Luật Đất đai năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014.
Ngay sau khi Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thực hiện có hiệu lực thi hành, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã chỉ đạo UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền phù hợp với điều kiện cụ thể ở địa phương. Đây là bước quan trọng để đưa Luật vào cuộc sống, đưa việc quản lý, sử dụng đất đai theo đúng quy định của Luật ở Bắc Kạn.
Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quan trọng như: Quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh; Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015-2019) áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; quy định về đăng ký, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cưkhi Nhà nước thu hồi đất đối với các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 64/2014/QĐ- TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ; quy định mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, mức đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, mức đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Trên cơ sở những quy phạm pháp luật này, công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả góp phần đẩy nhanh t