Sự cần thiết phải xây dựng mô hình và ứng dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đánh giá, giám sát quản lý sử dụng đất

Đăng lúc: Thứ bảy - 17/10/2020 04:54 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Nghiên cứu xây dựng mô hình và ứng dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đánh giá, giám sát quản lý sử dụng đất… là một trong những mục tiêu thực hiện của Chương trình khoa học và công nghệ ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020.
Nghiên cứu xây dựng mô hình và ứng dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đánh giá, giám sát quản lý và sử dụng đất, đất ngập nước phục vụ công tác quản lý, sử dụng đất bền vững
Nội dung nghiên cứu đã xây dựng được bộ tiêu chí về quy mô sử dụng đất nông nghiệp và bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các mô hình sử dụng đất tập trung, quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam. Trong đó, các bộ tiêu chí đều đảm bảo bao hàm cả về định tính và định lượng và có tính hệ thống; mô hình sử dụng đất tập trung, quy mô lớn và đánh giá hiệu quả của các mô hình tại các vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam được đề xuất có khả năng ứng dụng cao, đảm bảo phù hợp với khu vực thử nghiệm (BĐKH.35).

 

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý, khai thác thu từ đất, kinh tế đất
Nội dung nghiên cứu đã xây dựng bộ chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp có tính đến yếu tố liên vùng và các tác động của BĐKH; xây dựng được bộ tiêu chí về kinh tế, xã hội và môi trường để đánh giá hiệu quả của phương án quy hoạch sử dụng đất đối với từng cấp; đề xuất đổi mới 15 phương pháp luận trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xây dựng quy trình, công nghệ xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc ứng dụng công nghệ GIS và MCE trong dự báo, lựa chọn vị trí phù hợp, đánh giá hiệu quả phương án quy hoạch sử dụng đất sẽ mở ra một hướng mới đó là sử dụng phần mềm hỗ trợ trong công tác quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ). Hướng này cho phép tận dụng thế mạnh mà công nghệ mang lại và nâng cao sự hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai (BĐKH.09); Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong giải đoán các thành phần tài nguyên đất ở Việt Nam. Đã phát triển một phần mềm ứng dụng CSDL (CSDL) về giám sát tài nguyên đất – MoLaR, nhằm hỗ trợ xây dựng các bản đồ chuyên đề về tài nguyên đất, thống kê hiện trạng các thuộc tính tài nguyên đất, thành lập các bản đồ biến động, bản đồ xu hướng biến động thuộc tính tài nguyên đất, thống kê biến động…Hệ thống giám sát được xây dựng cho hoạt động quản lý tài nguyên đất cấp tỉnh/thành phố, lấy đơn vị huyện/quận là đơn vị hành chính trong thống kê và lập bản đồ trước khi tổng hợp toàn tỉnh/thành phố; xây dựng mô hình giám sát biến động tài nguyên Đất cấp tỉnh, mô hình giám sát biến động được xây dựng là một hệ thống bao gồm một CSDL, một phần mềm MoLaR, một WebGIS (BĐKH.10); Đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý kinh tế đất nhằm khai thác nguồn thu từ đất theo cơ chế thị trường; quản lý và sử dụng công cụ thuế đất theo cơ chế thị trường; hoàn thiện chính sách giao đất, cho thuê đất theo cơ chế thị trường; hoàn thiện chính sách thu hồi và đền bù khi thu hồi đất đảm bảo phân chia hài hoà lợi ích giữa các bên và tăng cường nguồn thu từ đất; hoàn thiện chính sách phí và lệ phí từ trong các hoạt động quản lý và dịch vụ đất; hoàn thiện quản lý hệ thống thông tin về kinh tế đất; hoàn thiện phân định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan trong bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế đất (BĐKH.41).
 

Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn