Tổng kết việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực.

Đăng lúc: Chủ nhật - 30/12/2018 22:11 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, tại trụ sở Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến và Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn đã chủ trì buổi làm việc về xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Chính sách và Pháp chế, Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất, Cục Quy hoạch đất đai, Cục Đăng ký đất đai, Văn phòng Tổng cục.

Thực hiện Nghị quyết số 59/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019, Nghị quyết số 61/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”. Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu của Đoàn Giám sát và Quốc hội.

Ngày 09/10/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5521/BTNMT-TCQLĐĐ và Công văn số 6657//BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05/12/2018 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đề quy hoạch, kế hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tịa đô thị từ khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực đế hết năm 2018 gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 10 năm 2018. Đến nay, Tổng cục Quản lý đất đai đã nhận được 08 báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 07 báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, 13 dự thảo báo cáo của các tỉnh qua đường thư điện tử, Bộ Xây dựng chưa có báo cáo. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, tổng hợp các báo cáo có liên quan đến chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất, Tổng cục Quản lý đất đai đã xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 để trình Chính phủ xem xét.
Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Cục Quy hoạch đất đai báo cáo tóm tắt về dự thảo báo cáo, các ý kiến đóng góp của đại diện các đơn vị chuyên môn khác, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đã chỉ đạo Cục Quy hoạch phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục hoàn thiện lại dự thảo như đã thống nhất tại cuộc họp, đồng thời tiếp tục đôn đốc các địa phương, các bộ ngành có liên quan gửi báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 về Bộ, rà soát các báo cáo, tổng hợp số liệu để đảm bảo tính chính xác của dự thảo trước khi trình Chính phủ./.

Tác giả bài viết: Minh Thùy

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn