Tổng cục Quản lý Đất đai: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

Đăng lúc: Thứ tư - 20/03/2019 01:05 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tổng cục Quản lý đất đai vừa ra Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2019. Trong đó, CCHC được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động quản lý Nhà nước của Tổng cục. Quyết định cũng xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng thời gian; phối hợp kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính ở một số địa phương…
T4
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai. Ảnh: MH
Trong năm 2019, Tổng cục đặt mục tiêu, tiếp tục việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về lĩnh vực quản lý đất đai, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi pháp luật; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, với chi phí tuân thủ thấp. Hoàn thành 100% Chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2019, không để nợ đọng VBQPPL. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai; phối hợp xây dựng hệ thống TTHC đơn giản, công khai, minh bạch; phối hợp triển khai có hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN đối với các TTHC trong lĩnh vực đất đai; phối hợp thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
Đồng thời, tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18- NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý lĩnh vực đất đai.
Ngoài ra, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của Tổng cục giữa các đơn vị với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân, phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ TN&MT; tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về đất đai; phối hợp, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, mức độ 4; áp dụng chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 sang TCVN 9001:2015 tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo đúng quy định…
Năm 2019, CCHC sẽ tập trung vào việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Bộ TN&MT. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt khâu đánh giá tác động, đơn giản hóa TTHC trong quá trình xây dựng VBQPPL; cập nhật, công bố, công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Trang thông tin điện tử của Tổng cục. 
Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, đánh giá tác động về quy định TTHC để đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định TTHC bảo đảm sự cần thiết, hợp lý và hiệu quả; chú trọng đến việc liên thông giải quyết TTHC trong các lĩnh vực đất đai gắn với sửa đổi Luật Đất đai; rà soát, đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Tổng cục.
Đặc biệt, sẽ tiếp tục duy trì việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, tình hình giải quyết TTHC thuộc chức năng quản lý của Tổng cục và chính sách, pháp luật về đất đai; các kiến nghị đề xuất đơn giản hóa quy định, TTHC thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao; phối hợp giải đáp trực tuyến để giải quyết các vướng mắc của người dân và tổ chức về TTHC trong lĩnh vực đất đai…
Để thực hiện tốt công tác CCHC, Tổng Cục trưởng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục phải trực tiếp chỉ đạo công tác CCHC của Tổng cục, của đơn vị; xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng thời gian; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; đưa nội dung CCHC vào nội dung giao ban định kỳ của đơn vị; tăng cường và phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch.
Thực hiện vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong tổ chức thực hiện công tác CCHC theo các quy định của Chính phủ, Bộ TN&MT. Bảo đảm kinh phí thực hiện công tác CCHC được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên của Tổng cục, của các đơn vị và các nguồn lực tài chính hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của công chức, viên chức; phối hợp kiểm tra một số địa phương về TTHC trong lĩnh vực đất đai. Khen thưởng kịp thời, chính xác những đơn vị, cá nhân có thành tích và phê bình, kỷ luật những đơn vị, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc nhiệm vụ CCHC…
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn