Tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật đất đai năm 2013

Đăng lúc: Thứ năm - 05/12/2019 06:19 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị, để chuẩn bị nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2013, trình Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật đất đai năm 2013.
 
Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật đất đai năm 2013 tại địa phương để làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất cụ thể việc sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2013 trong thời gian tới.
Cụ thể, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai trong các nội dung về: phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai; ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành; thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá kết quả thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai trong các nội dung về: phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai; ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; tài chính đất đai, giá đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; tổ chức cơ quan quản lý đất đai.

Bên cạnh đó, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần đánh giá tác động của chính sách, pháp luật về đất đai đối với kinh tế, xã hội và môi trường, cụ thể, đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn; phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp, đô thị và dịch vụ; phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản;  tác động đến các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường...
Thông qua các đánh giá về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, Bộ cũng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành; các giải pháp để tổ chức thi hành Luật Đất đai...

Nguồn tin: CTTĐT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn