Thông báo: Thi tuyển chức danh Trưởng phòng Đăng ký đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai

Đăng lúc: Thứ bảy - 30/11/2019 21:55 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

 Thực hiện Công văn số 3990/BTNMT-TCCB ngày 16/8/2019 của Bộ TN&MT về việc phê duyệt các chức danh lãnh đạo, quản lý thực hiện thí điểm thi tuyển, Công văn số 1820/TCQLĐĐ-TCCB ngày 17/9/2019 của Tổng cục Quản lý đất đai về việc xây dựng kế hoạch thi tuyển chức danh Trưởng phòng Đăng ký đất đai.

1. Chức danh thi tuyển
Theo kế hoạch thi tuyển chức danh Trưởng phòng Đăng ký đất đai, Cục Đăng ký đất đai tại Quyết định số 66/QĐ-CĐKĐĐ ngày 27/11/2019 của Cục trưởng Cục Đăng ký đất đai, Cục thông báo: Một Trưởng phòng Đăng ký đất đai, Cục Đăng ký đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai, dự kiến phân công phụ trách công tác quản lý nhà nước về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính trong phạm vi cả nước.

2. Các thông tin liên quan đến thi tuyển
a) Thông báo thi tuyển được đăng trên Báo Tài nguyên và Môi trường, Website của Tổng cục Quản lý đất đai (www.gdla.gov.vn) và niêm yết tại Trụ sở Tổng cục Quản lý đất đai số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
b) Các nội dung liên quan đến thi tuyển như đối tượng; tiêu chuẩn, điều kiện dự thi; hồ sơ đăng ký dự thi... được quy định cụ thể tại các văn bản được đăng tải công khai trên Website của Tổng cục Quản lý đất đai, bao gồm:
- Quyết định số 3302/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tương đương thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Quyết định số 66/QĐ-CĐKĐĐ ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Cục trưởng Cục Đăng ký đất đai ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh Trưởng phòng Đăng ký đất đai, Cục Đăng ký đất đai.

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
a) Về thời gian:
- Đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ dự thi: từ ngày 28/11/2019 đến ngày 17/12/2019 (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện).
- Thẩm định hồ sơ: từ ngày 18/12/2019 đến ngày 03/01/2020.
- Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi: từ ngày 04/01/2020 đến ngày 18/01/2020.
- Tổ chức thi viết: ngày 20/01/2020.
- Tổ chức thi trình bày đề án: ngày 02 - 03/3/2020.
b) Về địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
Cục Đăng ký đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (ngoài bì Hồ sơ đề nghị ghi rõ chức danh dự tuyển).
Cục Đăng ký đất đai không trả lại hồ sơ khi thí sinh đã đăng ký dự thi.
Ngoài ra, Cục Đăng ký đất đai cũng đăng tải mẫu đơn đăng ký dự thi (ban hành kèm theo Thông báo số 01/TB-CĐKĐĐ ngày 27/11/2019 của Cục Đăng ký đất đai) như sau:
Mẫu Đơn đăng ký dự thi
(ban hành kèm theo Thông báo số 01/TB-CĐKĐĐ ngày 27/11/2019 của Cục Đăng ký đất đai)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……., ngày……tháng……năm 2019
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
 
 
Họ và tên:                                                   Nam, nữ:
Ngày, tháng, năm sinh:
Dân tộc:
Chức vụ, đơn vị công tác:
Trình độ và chuyên ngành đào tạo:
Quê quán:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện nay:
Điện thoại liên lạc:
Sau khi nghiên cứu Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp, phòng và tương đương thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (ban hành kèm theo Quyết định số 3302/QĐ-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Kế hoạch thi tuyển chức danh Trưởng phòng Đăng ký đất đai, Cục Đăng ký đất đai (ban hành kèm theo Quyết định số 66/QĐ-CĐKĐĐ ngày 27/11/2019 của Cục trưởng Cục Đăng ký đất đai); tôi thấy có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham dự thi tuyển vào vị trí…………………. Vì vậy, tôi làm Đơn này đăng ký dự thi tuyển vào vị trí…………………………. theo Thông báo số 01/TB-CĐKĐĐ ngày 27/11/2019 của Cục Đăng ký đất đai.

 Tôi gửi kèm theo Đơn này Hồ sơ đăng ký dự thi, gồm:
1. Sơ yếu lý lịch cán bộ theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (được cơ quan nơi người dự thi đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự thi, trong đó ghi nhận xét, đánh giá).
2. Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).
3. Bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự thi.
4. Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo nơi người dự thi đang công tác.
5. Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi công tác.
6. Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú.
7. Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi (được cấp có thẩm quyền phê duyệt).
8. Bản sao (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ (trường hợp văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải gửi kèm “Giấy Công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp” theo quy định).
9. Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi).
10. Bản sao giấy khai sinh.
Trường hợp người tham gia dự thi (đăng ký tham gia dự thi hoặc được đề cử tham gia dự thi) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự thi đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự thi và chuyển công tác nếu trúng tuyển.
Toàn bộ văn bản, tài liệu được đựng trong túi đựng Hồ sơ kích thước 25cm x 35cm và được niêm phong kín.
Tôi cam đoan Hồ sơ dự thi của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật thì kết quả thi tuyển của tôi sẽ bị hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
 
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn