Sơn La: Cắt giảm thời gian giải quyết TTHC lĩnh vực TN&MT từ 10-30%

Đăng lúc: Thứ năm - 13/12/2018 03:20 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, năm 2018, Sở TN&MT Sơn La tiếp tục tập trung rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong tất cả các lĩnh vực theo hướng giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Sở từ 10%-30%. Chủ động đề xuất tổ chức triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm (PCI)…
Sở TN&MT đã nỗ lực rà soát, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Sở từ 10%-30%
Sở TN&MT Sơn La đã nỗ lực rà soát, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Sở từ 10%-30%
Ông Phạm Văn Thi, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La cho biết: Để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả cao, ngay từ đầu năm 2018, Sở TN&MT Sơn La đã ban hành nhiều kế hoạch về việc đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức. Chỉ đạo các phòng, đơn vị thực hiện rà soát và lập danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở TN&MT ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Rà soát, đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin, để đề xuất thay thế trang thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Rà soát đội ngũ cán bộ chuyên môn để bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Nâng cao trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính của đơn vị.
Bên cạnh đó, Sở đã tập trung quán triệt đầy đủ công tác cải cách hành chính tới cán bộ, công chức và người lao động toàn ngành. Hình thức tuyền truyền trên công thông tin điện tử của Sở; tuyên truyền lồng ghép với các hội nghị, các cuộc họp giao ban của Sở.  Đồng thời, thường xuyên phối hợp với Báo TN&MT đưa tin về các hoạt động của Sở, nhất là công tác tổ chức triển khai nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh việc giải quyết TTHC. Ngoài ra, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT đưa tin trên Cổng thông tin, đáp ứng kịp thời việc nắm bắt tìm hiểu thông tin của công chức, viên chức, người lao động, nhân dân và doanh nghiệp về công tác cải cách hành chính.
Trong từng nhiệm vụ cụ thể, từ đầu năm tới nay, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hơn 700 văn bản chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về TN&MT, gần 3.000 văn bản các loại triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý TN&MT. Thực hiện rà soát sửa đổi 04 văn bản quy phạm pháp luật.
Từ đầu năm tới nay, tỷ lệ hồ sơ giải quyết của Sở TN&MT đạt 94%.
Từ đầu năm tới nay, tỷ lệ hồ sơ giải quyết của Sở TN&MT Sơn La đạt 94%.
Trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Sở đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định 2013/QĐ-UBND ngày 17/8/2018, công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở TN&MT. Tiếp tục phối hợp cùng Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT, đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công theo đúng quy định.
Kết quả, từ đầu năm tới nay, tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La là trên 500 hồ sơ. Hồ sơ đã giải quyết xong trả kết quả là 468 hồ sơ, trong đó 406 hồ sơ giải quyết sớm hạn. Hồ sơ đang giải quyết là 24 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết đạt 94%.
Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, Sở thường xuyên rà soát đơn giản hóa TTHC trong tất cả các lĩnh vực, theo đó đã giảm thời gian giải quyết TTHC tại Sở từ 10%-30%. Các TTHC thực hiện đúng quy định, nhanh gọn, minh bạch, thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ về TTHC. Sở đã đưa dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 02 thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai về giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; 3 thủ tục thuộc lĩnh vực môi trường.
Trong công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đã triển khai, xây dựng Đề án và phương án kiện toàn, sắp xếp các phòng, đơn vị, các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực TN&MT theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, hiện Sở TN&MT Sơn La đã tinh gọn bộ máy từ 9 phòng, đơn vị xuống 6 phòng thuộc Sở (không còn Chi cục). Đối với các đơn vị sự nghiệp, giảm từ 5 đầu mối xuống 4 đầu mối.
Sở TN&MT tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực TN&MT với hơn 30 tổ chức, cá nhân doanh nghiệp.
Sở TN&MT Sơn La tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực TN&MT với hơn 30 tổ chức, cá nhân doanh nghiệp.
Với nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, có thể nói, trong năm 2018, công tác cải cách hành chính của Sở TN&MT Sơn La đã được triển khai đầy đủ các nội dung đảm bảo đúng quy định, đặc biệt là công tác sắp xếp kiện toàn tinh gọn bộ máy. Việc rà soát và ban hành văn bản quy phạm pháp luật nói riêng và văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý TN&MT nói chung được thực hiện đúng quy định, kịp thời, minh bạch. Qua đó, góp phần giảm tối đa những bất cập, chồng chéo, vướng mắc giữa các quy định pháp luật liên quan đến việc tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn cao, không có kiến nghị phản ánh nào đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.
Trong những tháng cuối năm 2018, Sở TN&MT Sơn La sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành; rà soát các văn bản trên lĩnh vực ngành quản lý để đề nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời. Tiếp tục tổ chức rà soát đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC. Triển khai Kế hoạch rà soát TTHC năm 2018 và kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018.
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức theo kế hoạch đã đề ra. Triển khai áp dụng có hiệu quả tiêu chuẩn chất lượng theo hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào việc giải quyết các TTHC lĩnh vực TN&MT...
Nguyễn Nga

Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn