Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Quản lý đất đai lần thứ III, Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng lúc: Thứ tư - 01/07/2020 04:50 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Quản lý đất đai lần thứ III, Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Quản lý đất đai lần thứ III, Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong hai ngày 29 và 30 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Minh Ngân, ủy viên Ban cán sự Đảng, thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Tham dự Đại hội còn có các khách mời là các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai; lãnh đạo Văn phòng Đảng- Đoàn thể của Bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và đặc biệt là sự có mặt của 115 đại biểu là đảng viên tiêu biểu thuộc Đảng bộ Tổng cục Quản lý đất đai.

 
Đồng chí Lê Minh Ngân, ủy viên Ban cán sự Đảng, thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Tổng cục Quản lý đất đai đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, đoàn kết nỗ lực, tập trung trí tuệ lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong Tổng cục thực hiện tốt các nhiệm vụ trên các mặt quản lý nhà nước về đất đai cũng như trong công tác xây dựng Đảng; tích cực tham mưu cho Bộ trong hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai với số lượng văn bản khá lớn bao gồm 01 Kết luận của Bộ Chính trị về về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về chính sách đất đai; 01 Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; 02 Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 của Quốc hội; 15 Nghị định của Chính phủ (trong đó có 12 Nghị định ban hành mới và 03 Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định); 34 Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai tạo hành lang pháp lý khá đồng bộ cho quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên đất đai. Hệ thống quy hoạch được lập đồng bộ ở 3 cấp quốc gia, tỉnh, huyện và quy hoạch đất quốc phòng, đất an ninh tạo cơ sở để quản lý, sử dụng tài nguyên đất hợp lý, hiệu quả hơn đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. Diện tích đất chưa sử dụng của cả nước từng bước được khai thác đưa vào trồng rừng một cách hợp lý, vừa đảm bảo yêu cầu cân bằng hệ sinh thái và bảo vệ môi trường. Nguồn thu từ đất đóng góp 10 – 15 % thu ngân sách hàng năm. Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhất là đất lúa, đất có rừng phòng hộ, đặc dụng dần được kiểm soát chặt chẽ, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được đẩy nhanh, cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận; 100% các huyện đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ địa chính, quản lý đất đai ở các mức độ khác nhau, trong đó có 182/713 đơn vị hành chính cấp huyện trên 46 tỉnh/thành phố đang vận hành, quản lý khai thác, sử dụng đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thi hành pháp luật về đất đai được tiến hành thường xuyên và có trọng tâm, trọng điểm; việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai có nhiều cố gắng, tiến bộ. Cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai đã được đẩy mạnh. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ từng bước được kiện toàn và nâng cao về chất lượng dần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đất đai tiếp tục được mở rộng....
 
Đồng chí Lê Thanh Khuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai phát biểu khai mạc Đại hội
 
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước tiến rõ rệt trong đổi mới phương thức, lề lối làm việc, giáo dục chính trị tư tưởng; các tổ chức đảng trực thuộc đã giữ vững, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở đơn vị; các đảng viên phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực vào việc giữ vững khối đoàn kết nhất trí trong  Đảng bộ. Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng trong công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Đảng ủy đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, góp phần giáo dục đoàn viên, hội viên trong tổ chức tích cực rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đơn vị xuất sắc toàn diện, Đoàn, Hội vững mạnh.
 
Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Ngân, ủy viên Ban cán sự Đảng, thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá những kết quả đạt được của Đảng bộ Tổng cục trong thời gian qua là rất đáng trân trọng và tự hào. Tuy nhiên, ngành quản lý đất đai vẫn còn những tồn tại và thách thức cần tập trung khắc phục và từng bước vượt qua. Đồng chí nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới 2020- 2025 Đảng ủy Tổng cục cần tập trung chỉ đạo, lãnh đạo để Tổng cục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó đặc biệt quan tâm hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về đất đai; tuyên truyền chính sách pháp luật về đất đai; đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản; đo đạc, lập hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai từ Trung ương đến địa phương dự trên nền tảng khoa học công nghệ tiên tiến; hệ thống quản trị minh bạch, hiệu quả. Tập trung xây dựng và hoàn thiện sớm hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ đa mục tiêu. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xác định đó phải thực sự là then chốt và được thực hiện đồng bộ, có chất lượng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra, giám sát.
 
Thứ trưởng Lê Minh Ngân chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Quản lý đất đai nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã bầu được 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục khóa III, nhiệm kỳ 2020- 2025 và bầu được 17 đại biểu ưu tú đại diện cho đảng viên của Đảng bộ Tổng cục đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thành công của Đại hội chứng minh cho tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm mà mỗi đảng viên, cán bộ Tổng cục luôn thực hiện và là điều kiện, tiền để để Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020 - 2025 hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.
Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn