Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung nguồn lực hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Đăng lúc: Thứ hai - 27/06/2022 06:01 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung nguồn lực hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung nguồn lực hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Liên tục từ ngày 13/6 đến nay, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa; Lê Minh Ngân đã tổ chức các cuộc họp với những nhóm chuyên môn, tham khảo các chuyên gia để nhanh chóng hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) kịp với Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022 cũng như đáp ứng với tình hình phát triển thực tiễn của xã hội.

Để xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ban hành Quyết định số 1257/QĐ-BTNMT về kế hoạch xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm Hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

small_toan-canh.jpg
Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung nguồn lực hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Trong các cuộc họp, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo và cùng thảo luận nội dung với các tổ soạn thảo nhằm xây dựng được kế hoạch cụ thể, chủ động triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch và hàng tuần, hàng tháng; báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ trưởng, Thứ trưởng.

Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị tập trung hoàn thiện nội dung dự thảo Luật theo nội dung được phân công, trong đó, có các nội dung cần phải nghiên cứu, tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tham gia trong quá trình soạn thảo về hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trơ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vĩ lợi ích quốc gia, công cộng; hoàn thiện cơ chế xác định giá đất; hoàn thiện cơ chế, chỉnh sách tài chỉnh về đất đai; Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất; Hoàn thiện cơ chế, chỉnh sách về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; xây dựng các quy định pháp luật đối với quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích.

can-canh.jpg
Các chuyên gia tập trung thảo luận các nội dung nhằm Hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Bên cạnh đó, tập trung vào nội dung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về đất đai; đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng măc kéo dài liên quan đêu quản lý và sử dụng đất.

Đối với nội dung chính sách mới, phức tạp mà trong quá trình soạn thảo còn có ý kiến khác nhau, nhạy cảm thì phải báo cáo Bộ trưởng trước khi đề xuất trong dự thảo Luật.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sau khi hoàn thiện sẽ tiến hành đăng công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Tài nguyên và môi trường; Tổ chức các buổi làm việc, Hội nghị, Hội thảo tới các Bộ, Ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, các đoàn Đại biểu Quốc hội và sớm trình ra Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn