Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

Đăng lúc: Thứ tư - 23/06/2021 08:40 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

Ngày 23-6-2021, tại Hà Nội, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI.
 
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI.
Triển khai thực hiện Quyết định số 01-QĐ/TW, ngày 26/3/2021 của Thường trực Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI và Quyết định số 15-QĐ/TW, ngày 23-6-2021, tại Hà Nội, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dự họp có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cùng đại diện Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Nghị quyết 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng Khóa XI và Luật Đất đai năm 2013 đã mang lại những kết quả hết sức tích cực, khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Tại Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trên cơ sở đánh giá từ thực tiễn đã đưa ra những chủ trương, quan điểm mục tiêu và định hướng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn phát triển sắp tới của đất nước, trong đó bao gồm những nội dung về việc tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đất nước trong giai đoạn 2020 - 2030 nói chung, trong đó có thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực đất đai.
Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Trung ương đã xác định tập trung chỉ đạo khẩn trương tiến hành tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW, trong đó bao gồm việc tổng kết Luật đất đai năm 2013, để từ đó xây dựng một Nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương, đảm bảo thể hiện đầy đủ chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng cũng như phù hợp với xu thế phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, đứng trước những thực tiễn rất đa dạng, nhiều vấn đề mới cần được xem xét, giải quyết, đòi hỏi phải có sự  tập trung chỉ đạo thống nhất, khoa học, khẩn trương, đặc biệt là trước yêu cầu về thời gian hoàn thành và trình Ban Chấp hành Trung ương vào đầu tháng 10 năm 2021, do vậy Thường trực Ban Bí thư ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW với sự tham gia của lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành.
Đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ Tổng kết và chỉ đạo tiếp thu những ý kiến đóng góp tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nhằm hoàn thành các nội dung công việc với chất lượng cao.
Đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh vai trò của Bộ Tài nguyên và Môi trường là đặc biệt quan trọng, với việc thực hiện hai nhiệm vụ song song, đó là: Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW và Tổng kết Luật Đất đai năm 2013. Kết quả làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ sở quan trọng để xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo Tổng kết.
Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần  Hồng  Hà  phát  biểu  tại cuộc họp
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, đồng chí Trần Hồng Hà, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết việc triển khai tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai để trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 4, tháng 10 năm 2021, cũng như thể chế hóa trong Luật đất đai sửa đổi, trình Quốc hội khóa XV là vấn đề hết sức hệ trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; được khẳng định trong thực tiễn trong hơn 30 năm đổi mới; những thành tựu đạt được gắn với đổi mới chủ trương chính sách, pháp luật về đất đai.
Với ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đổi mới chủ trương, chính sách pháp luật đất đai đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt để giải quyết đúng đắn những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo phân công của Ban Chỉ đạo và gắn việc Tổng kết Nghị quyết với Tổng kết thi hành Luật đất đai,
Trong thời gian tới, Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ban Kinh tế Trung ương để triển khai thực hiện: Tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết, xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết; Tổ chức các hội thảo để lấy ý kiến về các định hướng lớn liên quan đến kết quả thực hiện Nghị quyết; dự thảo Báo cáo tổng kết, dự thảo Tờ trình và dự thảoNghị quyết; Báo cáo Bộ Chính trị, tiếp thu, chỉnh sửa hồ sơ tổng kết theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị để trình Trung ương.
Toàn cảnh cuộc họp
Kết luận hội nghị, Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị: Chương trình Tổng kết Nghị quyết 19 - NQ/TW diễn ra trong khí thế quyết tâm của toàn hệ thống chính trị bước vào năm khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới. Trong khi thời gian để hoàn thiện nội dung tổng kết không còn nhiều, lại chịu ảnh hưởng bới đại dịch Covid-19 gây khó khăn rất lớn cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ Tổng kết, do vậy đòi hỏi các cấp, các ngành nói chung, Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng cần nỗ lực cố gắng vào cuộc với quyết tâm cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổng kết Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng này.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương triển khai tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai để trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 4, tháng 10 năm 2021, cũng như thể chế hóa trong Luật đất đai sửa đổi, trình Quốc hội khóa XV.  
Tác giả bài viết: PTH - VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn