Sơn La: Giám sát về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong GPMB giai đoạn 2014-2018

Đăng lúc: Chủ nhật - 23/12/2018 23:04 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Ban kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh Sơn La vừa có quyết định 641/QĐ-KTNS ngày 25/9/2018, thành lập Đoàn giám sát về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong giải phóng mặt bằng giai đoạn 2014-2018.
Việc giám sát là nhằm nắm tình hình thực hiện việc giải quyết về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong giải phóng mặt bằng từ khi triển khai Luật Đất đai 2013 đến nay.
Việc giám sát là nhằm nắm tình hình thực hiện việc giải quyết về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong giải phóng mặt bằng từ khi triển khai Luật Đất đai 2013 đến nay.  
Đối tượng giám sát là Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở NN&PTNT, Cục thuế tỉnh và UBND các huyện, thành phố.
Theo đó, với Sở TN&MT Sơn La, Đoàn sẽ giám sát việc tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách giải phóng mặt bằng; việc tham mưu giúp UBND tỉnh thành lập tổ chức bộ máy làm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng thu hồi đất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đánh giá việc thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Trung ương và địa phương trong giải phóng mặt bằng từ 1/7/2014-31/8/2018… Việc giải quyết các thủ tục hành chính trong giải phóng mặt bằng; công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 2014-2018….
Với các UBND các huyện, thành phố, sẽ giám sát việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành để triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án; công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổng hợp kết quả thực hiện bồi thường, thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn giai đoạn 2014-2018; kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng; đánh giá kết quả thực hiện chính sách ổn định đời sống cho nhân dân khi nhà nước thu hồi đất thực hiện một số dự án…
Với Sở Xây dựng, giám sát việc hướng dẫn phương pháp xác định giá trị còn lại của nhà, công trình xây dựng; việc chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xác định địa điểm, thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng các khu tái định cư phù hợp quy hoạch sử dụng đất, trình UBND tỉnh chấp thuận; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng các khu tái định cư theo quy định…
Giám sát Sở Tài chính việc hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quyết toán sử dụng chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định; việc tham mưu xác định hệ số điều chỉnh giá đất… Giám sát Sở KH&ĐT, việc thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận quy mô các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; việc hướng dẫn, kiểm tra việc lập và thực hiện các dự án xây dựng các khu tái định cư; công tác phối hợp với Sở Tài chính cân đối và điều chỉnh nguồn vốn ngân sách đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và nhu cầu xây dựng khu tái định cư…
Với Sở NN&PTNT, giám sát việc tham mưu giúp UBND tỉnh xử lý vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ thuộc lĩnh vực ngành nông, lâm nghiệp. Việc thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích rừng sang không phải mục đích rừng với các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; hướng dẫn, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án trồng bù rừng với dự án phải thực hiện trồng bù rừng.
Với Cục thuế tỉnh, giám sát việc xác định hoặc chỉ đạo Chi cục thuế cấp huyện xác định mức thu nhập sau thuế của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh làm căn cứ hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất; xác định các khoản nợ nghĩa vụ tài chính của người có đất thu hồi làm cơ sở đối trừ vào tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Việc hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ thuế của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Việc cung cấp thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất cho Sở TN&MT…
Mục đích của việc giám sát là nhằm nắm tình hình thực hiện việc giải quyết về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong giải phóng mặt bằng từ khi triển khai Luật Đất đai 2013 đến nay.  

 
Tác giả bài viết: Nguyễn Nga
Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn