Tổng cục Quản lý đất đai xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Đăng lúc: Thứ hai - 02/04/2018 03:37 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Thuỷ

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trong thời gian qua Tổng cục Quản lý đất đai nghiêm túc triển khai rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục.
     Ngày 17 tháng 01 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực từ ngày 18/3/2018. Theo đó, Tổng cục giảm 02 đơn vị trực thuộc, từ 15 đơn vị còn 13 đơn vị trực thuộc.
     Quán triệt nguyên tắc mỗi việc chỉ giao cho một đơn vị chủ trì, có thể có nhiều đơn vị phối hợp; tránh bỏ trống, hoặc chồng chéo nhiệm vụ; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định, Tổng cục đã tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Theo đó, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc đã giảm 15 đơn vị phòng, đơn vị hạch toán phụ thuộc (từ 54 đơn vị còn 39 đơn vị).
    Quá trình xây dựng trên thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của Lãnh đạo Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị và đội ngũ cán bộ tham mưu nhằm hướng tới bộ máy cơ quan quản lý đất đai cấp Tung ương tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương của Đảng./.
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thủy- VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn