TP.HCM: Kiểm tra, đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai 2013

Đăng lúc: Thứ ba - 01/03/2016 11:40 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Để kiểm tra, đánh giá công tác triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn Thành phố; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai; UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch số 5569/KH-UBND về kiểm tra, đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai năm 2013.
TP.HCM: Kiểm tra, đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai 2013

TP.HCM: Kiểm tra, đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai 2013

Kế hoạch cũng đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai hiện nay; động viên, khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác triển khai thi hành Luật Đất đai; nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ công chức, viên chức ngành trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị - xã hội, tạo môi trường đầu tư thuận lợi đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của Thành phố.
UBND TP.HCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn kiểm tra, đánh giá kết quả thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn quận, huyện, xã, phường, thị trấn; chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND 24 quận, huyện Báo cáo đánh giá 01 năm thi hành Luật Đất đai trên địa bànThành phố; thông báo, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thi hành Luật Đất đai trên địa bàn quận, huyện, xã, phường, thị trấn; chủ trì xây dựng Báo cáo đánh giá 01 năm thi hành Luật Đất đai, tổng hợp các Báo cáo tham luận, vướng mắc, kiến nghị; tổ chức khen thưởng theo quy định.
Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại các văn bản pháp luật hiện hành, Chỉ thị số 32-CT/TU của Thành ủy Thành phố về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013; Quyết định số 4963/QĐ-UBND của UBND Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn TP.HCM; Kế hoạch số 2446/KH-UBND của UBND Thành phố về phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai trên địa bàn Thành phố  thực hiện báo cáo đánh giá 01 năm thi hành Luật Đất đai.
 Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND quận, huyện xây dựng báo cáo chuyên đề theo phâncông của Kế hoạch này gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trước ngày 20/9/2015. UBND TP.HCM còn giao Sở Tài chính hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và quyết toán kinh phí theo quy định để đảm bảo thực hiện Kế hoạch này. UBND TP.HCM đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất