Nâng cao năng lượng xây dựng kế hoạch quản lý tài chính góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của Tổng cục Quản lý đất đai

Đăng lúc: Thứ tư - 23/09/2015 03:41 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Công tác quản lý kế hoạch tài chính được xác định là một bộ phận cấu thành trong công tác quản lý chung của Tổng cục Quản lý đất đai, để đảm bảo nguồn lực tài chính thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành quản lý đất đai theo hướng hiện đại, Tổng cục đã chủ động xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-BCSĐTNMT ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đẩy mạnh kinh tế hoá ngành tài nguyên và môi trường, lập Đề án nâng cao năng lực ngành quản lý đất đai, xây dựng kế hoạch 5 năm (2011-2015 và 2016 - 2020) và kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định Luật Đầu tư công.
Nâng cao năng lượng xây dựng kế hoạch quản lý tài chính góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của Tổng cục Quản lý đất đai

Nâng cao năng lượng xây dựng kế hoạch quản lý tài chính góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của Tổng cục Quản lý đất đai

Thực hiện Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực ngành quản lý đất đai giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) Ngành Tài nguyên - Môi trường; các chỉ đạo điều hành từ Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Tổng cục đã tổ chức triển khai và thể chế hóa các Nghị quyết, chiến lược, định hướng phát triển ngành quản lý đất đai của Đảng, Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong kế hoạch 5 năm và hàng năm của Tổng cục đảm bảo các quy định về quản lý tài chính hiện hành, quy định định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành và phù hợp với cơ cấu chức năng nhiệm vụ, loại hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc. Chỉ tính trong giai đoạn 2011-2015, Tổng cục đã lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 56 Dự án, Đề án, nhiệm vụ. Trong đó, nhiều Dự án, Đề án trọng điểm của ngành đã được xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt, phân bổ kinh phí kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về đất đai, như Dự án Tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; Dự án tổng điều tra về tài nguyên đất đai; Dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia. Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn lực tài chính để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên từ nguồn ngân sách Nhà nước, Tổng cục còn huy động, kêu gọi nguồn vốn hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế để thực hiện các mục tiêu mang tính chất phát triển tổng thể như tăng cường sự tiếp cận của mọi đối tượng đối với dịch vụ thông tin đất đai thông qua phát triển một hệ thống quản lý đất đai hoàn thiện; xây dựng chiến lược phát triển hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu của Việt Nam. Nổi bật trong giai đoạn này là Dự án "Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam” sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới và nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại của Chính phủ Niu Zi Lân; "Dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng mô hình Hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu” của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc...
Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta gặp không ít khó khăn do sự suy thoái chung nền kinh tế thế giới, các tác động về địa chính trị trong khu vực, đầu tư công cắt giảm nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, song được sự quan tâm chỉ đạo điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự phối hợp thực hiện của các đơn vị trong Tổng cục, công tác kế hoạch - tài chính đã vận hành với những định hướng mang tính dài hạn, việc lập kế hoạch đã gắn với kết quả chỉ số đầu ra trên cơ sở vận dụng linh hoạt các nguồn trong nước, nước ngoài. Chất lượng lập các nhiệm vụ, dự án, đề án đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ đột xuất quan trọng do Bộ giao đã được tổ chức triển khai đáp ứng được yêu cầu. Công tác kế hoạch, quản lý tài chính từng bước đi vào nền nếp, các đơn vị đã xây dựng đầy đủ quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện tốt chế độ kế toán, chấp hành đúng Luật kế toán, Luật quản lý tài sản; tổ chức xét duyệt quyết toán tài chính cho các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc, dự toán thu chi nhà nước được công khai và niêm yết bằng văn bản theo quy định.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý kế hoạch - tài chính còn gặp một số khó khăn nhất định do nguồn kinh phí Nhà nước cấp cho các Bộ, ngành đang có xu hướng ngày càng thu hẹp, các quy định quản lý tài chính ngày càng chặt chẽ trong khi trình độ, số lượng cán bộ làm công tác này còn hạn chế. Vì vậy, trong giai đoạn tới để nâng cao năng lực trong công tác xây dựng kế hoạch, quản lý tài chính góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong sự nghiệp phát triển của Tổng cục quản lý đất đai cần sớm tổ chức thực hiện các biện pháp:
- Đổi mới quan điểm, phương pháp xây dựng kế hoạch, nâng cao kỹ năng quản lý tài chính để công tác này thực sự trở thành đòn bẩy tích cực cho việc triển khai hoàn thành các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai..
- Nâng cao tính chủ động phối hợp trong triển khai thực hiện công tác kế hoạch - tài chính, huy động có hiệu quả các nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ. Đổi mới công tác phân bổ tài chính từ ngân sách nhà nước được giao theo sản phẩm đầu ra với trọng số thích hợp giữa các dự án, đảm bảo kinh phí hoạt động cho việc triển khai các nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả công tác giải ngân đúng hạn các nguồn vốn được giao.
- Khuyến khích đơn vị sự nghiệp ngoài nhiệm vụ Nhà nước giao, đơn vị được quyền tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của xã hội, phù hợp với khả năng của đơn vị và chấp hành đúng với những quy định của pháp luật; Đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao sản phẩm chuyên môn, dịch vụ sử dụng chuyên môn theo sản phẩm đầu ra ngay từ khi xây dựng đề cương dự án, nhiệm vụ chuyên môn và các đề tài nghiên cứu khoa học. Tiến tới nâng cao vai trò quản lý tài chính, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ; Khơi dậy tính chủ động, khai thác tạo nguồn thu; bố trí sắp xếp vị trí việc làm theo Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ.
- Thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn quy định trên cơ sở đảm bảo chất lượng, số lượng sản phẩm các dự án, nhiệm vụ chuyên môn.
- Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nắm vững kiến thức và kỹ năng lập kế hoạch, quản lý tài chính một cách khoa học. Tập trung công tác tăng cường nhân lực hệ thống cán bộ làm công tác kế hoạch - tài chính chính;
- Tổ chức kiểm tra thường xuyên đối với hoạt động sự nghiệp của các đơn vị trực thuộc; giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý hiệu quả ngân sách nhà nước./.
Tác giả bài viết: Chu An Trường - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất