Nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ của ngành để đáp ứng ngày càng tốt hơn cho công tác quản lý đất đai trong tình hình mới

Đăng lúc: Thứ năm - 10/09/2015 04:06 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ của ngành để đáp ứng ngày càng tốt hơn cho công tác quản lý đất đai trong tình hình mới

Nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ của ngành để đáp ứng ngày càng tốt hơn cho công tác quản lý đất đai trong tình hình mới

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Quản lý đất đai ngày càng lớn mạnh và có những đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành có vai trò quan trọng trong quá trình thực thi có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai và góp phần đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Để xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân; bên cạnh các khía cạnh khác nhau của công tác tổ chức cán bộ, cần phải chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ngành quản lý đất đai được Đảng, nhà nước rất quan tâm.
Tại Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết này đã chỉ rõ là tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ, công chức trong ngành Quản lý đất đai; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai. Trong Đề án tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011 – 2020 cũng đề ra nhiệm vụ là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Quản lý đất đai. Theo đó, phải xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành quản lý đất đai đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn chức danh của Ngành.
Trong những năm qua, việc đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến địa phương nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ ngành Quản lý đất đai vừa có chuyên môn, nghiệp vụ cao vừa có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ tốt là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục Quản lý đất đai.
Hiện nay, toàn Ngành có gần 30.000 cán bộ, công chức và viên chức, trong đó: Trung ương khoảng 800 người; cấp tỉnh có khoảng 6.000 người; cấp huyện có gần 12.000 người; cấp xã, phường, thị trấn có trên 11.000 cán bộ địa chính; ngoài ra còn hàng ngàn người thuộc các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức khác đang hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến công tác đo đạc - bản đồ, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, định giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai …
Trong giai đoạn 2011 - 2015, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức 8 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về đất đai và nghiệp vụ chuyên môn cho 416 lượt cán bộ của các đơn vị thuộc Tổng cục Quản lý đất đai. Tổ chức 19 hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý đất đai cho 2.355 lượt cán bộ chuyên môn của các Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về quản lý đất đai nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai cho cán bộ chuyên môn cấp tỉnh về các lĩnh vực cụ thể như đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận; quy hoạch hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; nghiệp vụ định giá đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai những năm qua cho thấy số lượng các lớp đào tạo, các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ mới đáp ứng được khoảng 40% so với nhu cầu thực tế; nguyên nhân chủ yếu do kinh phí cấp cho các hoạt động này ở Trung ương và địa phương vẫn còn hạn chế. Theo quy định về phân cấp ngân sách, Tổng cục Quản lý đất đai chỉ được cấp kinh phí để tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đối tượng là cán bộ chuyên môn cấp tỉnh. Việc đào tạo, tập huấn chuyên môn cho đối tượng là cán bộ cấp huyện và cấp xã phụ thuộc vào nguồn kinh phí địa phương bố trí. Thực tế cho thấy, nhiều địa phương không bố trí hoặc bố trí không đủ kinh phí cho hoạt động đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đối tượng cán bộ thuộc địa phương mình nên dẫn đến một bộ phận cán bộ ở địa phương không được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và không được cập nhật kịp thời những quy định mới của chính sách, pháp luật đất đai. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả xử lý các công việc hàng ngày của đội ngũ cán bộ cấp huyện và cấp xã.
Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhấn mạnh: "Đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp cần thiết để làm tốt công việc được giao". Theo tinh thần đó, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn cho công tác quản lý đất đai trong quá trình thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cụ thể như sau:
1. Quán triệt sâu sắc những quan điểm của Đảng về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứctrong giai đoạn cách mạng mới nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Nhận thức rõ mục tiêu, quan điểm và định hướng đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
2. Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới một số văn bản pháp quy để hoàn thiện văn bản về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Trong đó làm rõ chính quyền địa phương có trách nhiệm bố trí kinh phí hàng năm cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các cấp tại địa phương. Có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ vật chất, tinh thần đối với cán bộ địa chính cấp xã có thành tích xuất sắc trong học tập, nâng cao trình độ.     
3. Xây dựng kế hoạch và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn phù hợp với từng đối tượng cụ thể; tập trung xây dựng và hoàn thiện các tài liệu theo hướng chuẩn hóa với từng chuyên đề cụ thể như giao đất, cho thuê đất, quy hoạch sử dụng đất, đăng ký đất đai, định giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai …;
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên có trình độ cao, vừa giỏi về lý luận vừa có kinh nghiệm thực tiễn. Hàng năm có kế hoạch cử các giảng viên, báo cáo viên cấp tỉnh và cấp huyện đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng giảng dạy.
5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý đất đai.
Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một nhiệm vụ quan trọng được xác định trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Thực hiện tốt việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trong ngành Quản lý đất đai nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự có năng lực, biết giải quyết các vấn đề được giao trên nguyên tắc kết quả, hiệu quả và chất lượng; đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp và có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng qua trường lớp, việc đào tạo cán bộ qua hoạt động thực tiễn cũng cần được quan tâm thực hiện liên tục trong quá trình sử dụng cán bộ./.
Tác giả bài viết: Quách Công Huân - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông đất đai

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất