Hà Nội rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Đăng lúc: Thứ sáu - 30/06/2017 10:14 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

hực hiện chỉ đạo của Bộ TN&MT, các Sở, ngành liên quan thành phố Hà Nội vừa rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Theo đó, về lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020: Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia, ngày 13/11/2015, UBND thành phố có Tờ trình số 83/TTr-UBND trình HĐND thành phố thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội. Ngày 2/12/2015, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 2/12/2015 thông qua làm cơ sở báo cáo Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Thực hiện Văn bản số 1927/TTg-KTN ngày 2/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ có phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 cấp quốc gia, ngày 19/1/2017 UBND thành phố đã có Tờ trình số 153/TTr-UBND trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của thành phố Hà Nội. Ngày 13/3/2017, Bộ TN&MT có Thông báo số 42/TB-BTNMT về kết quả thẩm định.

Ngày 12/5/2017, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 105/BC-UBND tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Bộ TN&MT và có Tờ trình số 25/TTr-UBND trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của thành phố Hà Nội.

Liên quan đến lập, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm, căn cứ Luật Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013, trước 31/12 hằng năm, UBND thành phố tổng hợp và trình HĐND thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ để làm cơ sở phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện để làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó, năm 2015, HĐND thành phố thông qua danh mục là 565 dự án, công trình thu hồi đất năm 2015, diện tích là: 1.375ha; danh mục 300 dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ năm 2015, diện tích là 575ha.

Năm 2016, HĐND thành phố thông qua danh mục là 886 dự án thu hồi đất với diện tích là: 2.112,9ha; danh mục 574 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, với diện tích là 1.216,3ha. Cũng trong năm qua, HĐND thành phố thông qua danh mục là 869 công trình, dự án thu hồi đất, với diện tích là 2.748ha; danh mục 390 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, với diện tích là 832ha.

T.M


Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn