Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực quản lý đất đai

Đăng lúc: Thứ năm - 10/09/2015 04:48 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý đất đai có vai trò cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Hơn 70 năm qua, các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quản lý đất đai đã đóng góp những thành tựu to lớn trong việc hoàn thiện các văn bản quản lý về đất đai qua các giai đoạn phát triển từ Tổng cục quản lý ruộng đất, Tổng cục Địa chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai. Bài viết điểm qua những thuận lợi, cũng như những khó khăn, hạn chế của hoạt động nghiên cứu khoa học của lĩnh vực quản lý đất đai thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực quản lý đất đai

Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực quản lý đất đai

Khoa học công nghệ được xác định là nền tảng, quốc sách hàng đầu trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Nghiên cứu khoa học được coi là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng luận cứ cho những chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Đối với lĩnh vực quản lý đất đai, hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong những năm qua đã tích cực nắm bắt những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình quản lý, sử dụng đất, chủ động và kịp thời tổ chức triển khai các đề tài, dự án, hội thảo khoa học có giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn cao, thiết thực góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về đất đai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất.
1. Những thuận lợi và khó khăn, hạn chế trong quản lý, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
(i) Thuận lợi
- Hệ thống đầu mối quản lý khoa học và công nghệ đồng bộ, thống nhất từ Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Khoa học và Công nghệ), Tổng cục Quản lý đất đai (Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, công nghệ), Viện Nghiên cứu quản lý đất đai (Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế).
- Hoạt động khoa học và công nghệ lĩnh vực Quản lý đất đai ngày càng được quan tâm và có những bước phát triển đáng ghi nhận.
- Sự phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu khoa học và công nghệ của các đơn vị trong và ngoài Tổng cục Quản lý đất đai, các Trường, Viện nghiên cứu.
(ii) Khó khăn, hạn chế
- Lĩnh vực quản lý đất đai là lĩnh vực rất nhạy cảm, các vấn đề nghiên cứu rất đa dạng (chính sách, pháp luật; điều tra cơ bản; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đăng ký thống kê; kinh tế - tài chính đất đai, giám sát tài nguyên đất..) mỗi vấn đề có những đặc thù và đòi hỏi kiến thức chuyên sâu.
- Đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu của lĩnh vực quản lý đất đai mặc dù đã được củng cố một bước, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn đã được nâng lên, nhưng năng lực nghiên cứu còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ cán bộ nghiên cứu có trình độ cao (tiến sĩ, tiến sĩ khoa học), các chuyên gia đầu ngành còn thấp so với yêu cầu. Trình độ ngoại ngữ của cán bộ hiện nay đang là thách thức lớn đối với việc hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học và công nghệ.
- Việc đào tạo, trọng dụng, đãi ngộ cán bộ khoa học và công nghệ về làm việc trong ngành quản lý đất đai còn một số bất cập. Cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ chậm được đổi mới. Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ chưa thực sự gắn chặt với yêu cầu quản lý Nhà nước về đất đai.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý, nghiên cứu khoa học và công nghệ.
- Cơ chế quản lý nhân lực nghiên cứu khoa học và công nghệ hiện nay còn chủ yếu dựa trên tư tưởng bình quân, cào bằng, rất khó thực hiện mức đãi ngộ vượt khỏi khuôn khổ chính sách hiện hành.
- Cơ chế tài chính hiện hành chưa tạo được sự khác biệt để khuyến khích và trọng dụng những tài năng nghiên cứu khoa học và công nghệ.
2. Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ lĩnh vực quản lý đất đai
Để nâng cao hiệu quả của công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực quản lý đất đai, sẽ chú trọng vào một số giải pháp cải cách, đổi mới chủ yếu sau:
 (i) Phương thức tổ chức thực hiện
- Bám sát nhu cầu thực tiễn về công tác quản lý đất đai nhằm đề xuất hướng nghiên cứu hợp lý, có hiệu quả ứng dụng trong thực tiễn cao.
- Đổi mới phương thức tổ chức nghiên cứu khoa học, theo hướng tập trung vào nghiên cứu ứng dụng triển khai thực tiễn các nhiệm vụ chuyên môn, chú trọng ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý đất đai.
- Huy động sự tham gia của lực lượng cán bộ khoa học trẻ trong công tác nghiên cứu khoa học nhằm phát huy tính sáng tạo, chủ động và khả năng tiếp thu tri thức mới, cần kết hợp việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn cụ thể với đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu của cán bộ.
(ii) Đào tạo nguồn nhân lực
- Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý. Hình thành một mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ trong ngành. Quy hoạch phát triển đội ngũ chuyên gia và cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học công nghệ theo từng mốc thời gian cụ thể để có kế hoạch triển khai đào tạo. Thiết lập mối quan hệ ổn định giữa Tổng cục - nhà khoa học (chuyên gia, cán bộ nghiên cứu). Tăng cường tuyên truyền các hoạt động khoa học công nghệ để tôn vinh các cá nhân, tập thể điển hình trong nghiên cứu khoa học và công nghệ.
- Có chính sách khuyến khích cán bộ có năng lực đi đào tạo nâng cao, đồng thời quan tâm đến công tác bố trí, sử dụng hợp lý, khuyến khích mỗi cá nhân trong tổ chức phát huy tối đa năng lực bản thân, tự đào tạo và đào tạo lại; tạo sức hút cả về tinh thần và vật chất để thu hút cán bộ và giữ chân cán bộ để mọi người có nhiệt huyết trong công việc. Phấn đấu 100% số cán bộ nghiên cứu có trình độ ngoại ngữ và kiến thức tin học đủ để khai thác thông tin trên mạng và nghiên cứu tài liệu của nước ngoài. Cần có cơ chế để bố trí, sắp xếp cán bộ cho phù hợp với năng lực và sở trường.
- Xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực khoa học mà lĩnh vực đang yêu cầu có trình độ cao, có đầy đủ năng lực tiếp thu và làm chủ công nghệ hiện đại, có năng lực nghiên cứu lý luận và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực quản lý đất đai.
- Xây dựng chính sách tiếp tục sử dụng cán bộ đã nghỉ hưu có trình độ cao, có tâm huyết và còn sức khoẻ tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học...
- Chính sách ưu đãi nhằm thu hút, sử dụng nhân lực có chất lượng cao trong và ngoài nước về làm việc, tham gia hoạt động khoa học, công nghệ của Tổng cục.
- Có cơ chế thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao, khuyến khích các cán bộ tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và công nghệ, đăng ký phát minh, sáng chế, tham gia các giải thưởng về khoa học và công nghệ.
- Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về quản lý đất đai tại cả Trung ương và địa phương nhằm đảm bảo một nguồn nhân lực đầy đủ về số lượng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Thông qua cơ chế liên kết giữa các trường đại học, cao đẳng, các tổ chức nghiên cứu, các cán bộ khoa học và công nghệ có điều kiện tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Lựa chọn cán bộ nghiên cứu có triển vọng, cử đi học nâng cao tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước hoặc nước ngoài.
 (iii) Giải pháp về khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế
- Tăng cường hoạt động phổ biến, trao đổi, cung cấp các thông tin khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đất đai với các tổ chức trong nước và quốc tế.
- Thực hiện cơ chế hợp tác song phương và đa phương nhằm trao đổi kinh nghiệm, huy động nguồn vốn để hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai.
(iv) Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị
- Tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho cán bộ nghiên cứu khoa học, công nghệ lĩnh vực quản lý đất đai trên cơ sở đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị; tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học và công nghệ thông qua các hội nghị tập huấn, hướng dẫn và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ.
- Đầu tư, xây dựng thư viện khoa học - kỹ thuật; phòng phân tích - thí nghiệm hiện đại với các trang thiết bị phân tích, thí nghiệm mẫu đất, mẫu nước phục vụ công tác điều tra cơ bản về đất đai (đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất, ô nhiễm đất; phân hạng đất nông nghiệp; quan trắc, giám sát tài nguyên đất...); tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.     Tổng cục Quản lý đất đai, 2010, “ Kỷ yếu báo cáo khoa học kỷ niệm Kỷ niệm 65 năm Ngành Quản lý đất đai Việt Nam (1945-2010)”.
2.     Tổng cục Quản lý đất đai, 2010 “ Kỷ yếu  các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ  lĩnh vực đất đai (1983 - 2010) ”.
3. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai  trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020.
Tác giả bài viết: Tiến sĩ Nguyễn Văn Sỹ - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý đất đai

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất