Chức năng nhiệm vụ của Vụ Kế hoạch - Tài chính

Đăng lúc: Thứ hai - 13/08/2018 00:15 - Người đăng bài viết: Pham Đức Thắng

     Vụ Kế hoạch - Tài chính là tổ chức trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, đầu tư và quản lý tài sản thống kê trong phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II đối với các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục. Vụ Kế hoạch - Tài chính có chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau:
     - Trình Tổng cục trưởng chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, 03 năm, hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục. Chủ trì, phối hợp các đơn vị tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt. Xây dựng, trình Tổng cục trưởng văn bản quản lý về: kế hoạch, tài chính, đầu tư, quản lý tài sản, kế toán thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.
     - Công tác kế hoạch, tài chính: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Tổng cục trưởng kế hoạch tài chính 05 năm, 03 năm và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm; phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục. Chủ trì thẩm định, trình Tổng cục trưởng danh mục, điều chỉnh danh mục mở mới các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn và nội dung, dự toán của các chương trình, đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ đặc thù; thẩm định dự toán nhiệm vụ khoa học công nghệ trình cấp có thẩm quyền quyết định. Chủ trì, phối hợp thẩm định các nhiệm vụ, dự án, thiết kế tổng dự toán, dự toán chi tiết (thuộc ngân sách nhà nước, các nguồn vốn đối ứng của nhà nước cấp cho hoạt động của các dự án vốn vay, viện trợ do các đơn vị dự toán thuộc Tổng cục thực hiện theo quy định), kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn thầu theo phân cấp; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Hướng dẫn, thực hiện việc giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định. Hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Tổng cục xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch và dự toán ngân sách được giao hàng năm. Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu và xác nhận khối lượng, chất lượng, giá trị sản phẩm các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành và theo niên độ; tham gia xây dựng các chương trình, đề án, dự án sử dụng vốn nước ngoài do Tổng cục làm chủ dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo dõi, kiểm tra và tổ chức đánh giá định kỳ kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn sau khi được phê duyệt. Thẩm định trình Tổng cục trưởng phê duyệt các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn đã hoàn thành sau khi được đánh giá nghiệm thu theo phân cấp. Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và trình Tổng cục trưởng đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện sau khi được ban hành. Hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, kinh phí, ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính hợp pháp khác cho hoạt động thường xuyên của các đơn vị và của Tổng cục. Trình Tổng cục trưởng việc tạm dừng hoặc đình chỉ cấp kinh phí đối với các đơn vị dự toán không chấp hành quy định của pháp luật về lập và chấp hành quyết toán ngân sách; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền đã chi sai chế độ, chính sách nhà nước đã quy định. Thực hiện công khai việc phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước và quyết toán ngân sách hàng năm theo quy định.
     - Công tác kế toán: Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán đối với các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục. Kiểm tra, xét duyệt, thẩm định và tổng hợp báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí hàng năm của các đơn vị dự toán cấp III; thông báo quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm theo quy định. Tổng hợp, trình quyết toán vốn đầu tư theo niên độ, dự án đầu tư hoàn thành đối với các dự án theo thẩm quyền.
     - Quản lý đầu tư: Trình Tổng cục trưởng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Chủ trì thẩm định, trình Tổng cục trưởng phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Bộ trưởng phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, danh mục, công nghệ, tính năng kỹ thuật của thiết bị và thiết kế, dự toán đối với các dự án đầu tư. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư của các đơn vị trực thuộc Tổng cục; thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư; kiểm tra về đấu thầu theo quy định.
     - Quản lý tài sản: Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quản lý tài sản nhà nước tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Tổng hợp, trình Tổng cục trưởng phương án thuê, xử lý tài sản nhà nước (điều chuyển, thu hồi, nhượng bán, thanh lý, xác lập sở hữu nhà nước) của các đơn vị trực thuộc Tổng cục; tài sản thuộc các đề tài, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn tài trợ nước ngoài khi kết thúc. Tổng hợp, trình Tổng cục trưởng danh mục, dự toán, kế hoạch đấu thầu mua sắm, sửa chữa lớn tài sản; phương án giao tài sản nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp;
     - Tổng hợp, theo dõi việc thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ theo quy định. Tổng hợp, trình Tổng cục trưởng chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hàng năm, trung hạn và dài hạn; chủ trì thẩm định các định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục trước khi trình Bộ phê duyệt.
 
LÃNH ĐẠO VỤ:
  1. Phó Vụ trưởng: Lâm Minh Cử: (ĐT: 0903254053, email: lmcu@monre.gov.vn)
Tác giả bài viết: thangpd

Những tin mới hơn