Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai

Đăng lúc: Thứ hai - 13/08/2018 00:26 - Người đăng bài viết: Pham Đức Thắng

     Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, có chức năng thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; quan trắc tài nguyên đất; điều tra, đánh giá chuyên đề theo yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai; thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật. Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai có chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau:
     - Chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về điều tra, đánh giá, quan trắc tài nguyên đất; về chiến lược sử dụng, bảo vệ tài nguyên đất. Thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, các vùng.
     - Về điều tra, đánh giá tài nguyên đất: Điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất; phân hạng đất nông nghiệp của cả nước, các vùng theo định kỳ. Điều tra, đánh giá chuyên đề về quản lý, sử dụng đất theo yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai. Quan trắc tài nguyên đất. Phân tích mẫu đất phục vụ việc điều tra, đánh giá, quan trắc tài nguyên đất. Tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên đất của cả nước và các vùng.
     - Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn: lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan đến sử dụng đất; điều tra, đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất; phân hạng đất nông nghiệp; điều tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; phân tích mẫu đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; bồi thường giải phóng mặt bằng; định giá đất; kiểm tra, thẩm định công trình, sản phẩm trong lĩnh vực đất đai; các dịch vụ khác thuộc lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật.
 
LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM:

  1. Phó Giám đốc điều hành: Nguyễn Đức Hùng: (ĐT: 0912087557, email: hungkhqlda@gmail.com , ndhung_dd@monre.gov.vn)
 
Tác giả bài viết: thangpd