Chức năng nhiệm vụ của Chính sách và Pháp chế

Đăng lúc: Thứ hai - 13/08/2018 12:06 - Người đăng bài viết: Pham Đức Thắng

     Vụ Chính sách và Pháp chế là tổ chức trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức thực hiện công tác pháp chế và xây dựng chính sách, pháp luật về đất đai. Vụ Chính sách và Pháp chế có chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau:
     - Công tác xây dựng chính sách, pháp luật về đất đai: Tổng hợp, trình Tổng cục trưởng dự thảo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đất đai dài hạn, hàng năm của Tổng cục; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo tình hình, tiến độ sau khi được phê duyệt. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trực thuộc Tổng cục lập đề nghị xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị định, nghị quyết của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; thông tư của Bộ trưởng và các văn bản khác theo phân công của Tổng cục trưởng. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Tổng cục trưởng. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng nội dung và đánh giá tác động của chính sách đất đai theo phân công của Tổng cục trưởng;
     - Công tác rà soát, hệ thống hóa; kiểm tra; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về đất đai và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về đất đai: Chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; thực hiện sau khi được phê duyệt. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng văn bản hợp nhất theo sự phân công của Tổng cục trưởng; đôn đốc, kiểm tra dự thảo văn bản hợp nhất do các đơn vị thuộc Tổng cục thực hiện trước khi Tổng cục trưởng trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng Bộ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về đất đai thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.
     - Công tác phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật đất đai: Tổng hợp, trình Tổng cục trưởng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện thông tin, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng về chính sách, pháp luật đất đai. Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.
     - Thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai theo phân công của Tổng cục trưởng. Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của Tổng cục; có ý kiến về mặt pháp lý đối với quyết định, quy định, quy chế và văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Tổng cục trưởng; tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Tổng cục trưởng; chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu giúp Tổng cục trưởng về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Tổng cục theo quy định của pháp luật.
     - Về pháp luật quốc tế: Tham gia, có ý kiến về mặt pháp lý và thể chế trong đàm phán, ký kết, phê chuẩn, phê duyệt, gia nhập, bảo lưu, hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế trong lĩnh vực quản lý đất đai theo phân công của Tổng cục trưởng. Đề xuất nội dung luật hóa các quy định của điều ước quốc tế về quản lý đất đai trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Rà soát, hệ thống hóa, phổ biến các điều ước quốc tế theo dõi, đôn đốc việc xây dựng, trình ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện điều ước quốc tế trong lĩnh vực đất đai.
 
LÃNH ĐẠO VỤ:
  1. Vụ trưởng: Hoàng Thị Vân Anh  (ĐT: 0904135658, email:anhshq@yahoo.com)
  2. Phó Vụ trưởng: Bùi Sỹ Dũng: (ĐT: 0986863338, email: bsdung.cspc@gmail.com)
  3. Phó Vụ trưởng: Chu Hồng Sơn: (ĐT: 0912250897, email: chson.tnmt@gmail.com
 
Tác giả bài viết: thangpd

Những tin mới hơn