Tên / Số / ký hiệu : Dự thảo: TCVN Cơ sở dữ liệu quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai quốc gia/TCVN xxxxx:2020
Về việc / trích yếu

TCVN xxxxx:2020 do Tổng cục Quản lý đất đai biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Ngày 20/11/2020
Loại văn bản Văn bản dự thảo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy hoạch, kế hoạch
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 180 | Đã tải: 19
Nội dung chi tiết
Tại Việt Nam, hiện tại có nhiều đề tài và luận văn đã tập trung nghiên cứu về cơ sở dữ liệu đất đai, dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Các tổ chức về công nghệ thông tin đã có những giải pháp ứng dụng một số chuẩn quốc tế trong thực tế. Trong thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành một số văn bản quy định liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai. Tuy nhiên, hiện tại chưa có tài liệu tiêu chuẩn kỹ thuật về Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được ban hành.
Hiện tại, đối với lĩnh vực đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/04/2017 Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai (Quy định về nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin; hệ quy chiếu không gian và thời gian; siêu dữ liệu; chất lượng dữ liệu; trình bày dữ liệu; trao đổi và phân phối các cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai sau đây: Cơ sở dữ liệu địa chính; Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Cơ sở dữ liệu giá đất; Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai); Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Tuy nhiên, chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về dữ liệu kết quả điều tra kiểm kê, các thông số, đặc tính kỹ thuật, chất lượng của các đối tượng quản lý trong các cơ sở dữ liệu thành phần nêu trên chưa được quy định cụ thể.
Chính vì vậy, nhằm quy định chi tiết về đặc tính kỹ thuật, chuẩn để phân loại, đánh giá, quản lý chất lượng cơ sở dữ liệu đất đai nói chung cũng như Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh nói riêng, góp phần nâng cao chất lượng và quản lý hiệu quả công tác dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cần thiết phải xây dựng Tiêu chuẩn kỹ thuật Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai quốc gia - Phần 1: Yêu cầu về dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
Tải về tại đây