Tên / Số / ký hiệu : Đăk Lăk: 6000/BC-VPĐKĐĐ
Về việc / trích yếu

V/v danh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gằn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 NĐ số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 21/10/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Văn Đình Tứ
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 82 | Đã tải: 13