TÌM KIẾM VĂN BẢN:   Tìm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Dự thảo: Nghị định số 102/2014/NĐ-CP (sửa đổi) 03/04/2019

NGHỊ ĐỊNH Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tải về
Hải Dương: 201/STNMT-TTr ngày 13/2/2019 21/02/2019

Công khai vi phạm đất đai

Tải về
Ninh Thuận:5602/TB-STNMT ngày 20/12/2017 08/04/2018

Thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất

Tải về
Ninh Thuận:5602/TB-STNMT ngày 26/12/20176 08/04/2018

Thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất

Tải về
Hải Dương: 340/STNMT-TTr ngày 05/3/2018 08/04/2018

Thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất

Tải về
Công văn 1678/TCQLDĐ-CKSQLSDĐ 19/03/2018

về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai

Tải về
Bình Thuận: 5662/TB-STNMT ngày 26 tháng 12 năm 2017 10/01/2018

Thông báo về việc chậm tiến độ sử dụng đất Giai đoạn III (Khu C) Dự án khu du lịch sinh thái cao cấp Núi Chúa của công ty Cổ phần Thành Trung Ninh Thuận

Tải về
Ninh Thuận: 5600/TB-STNMT ngày 20 tháng 12 năm 2017 08/01/2018

Thông báo kết quả kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất của Doanh nghiệp tư nhân Minh Ái tại dự án xây dựng kho lạnh và chế biến hải sản

Tải về
Ninh Thuận: 5601/TB-STNMT ngày 20 tháng 12 năm 2017 08/01/2018

Thôngbáo kết qyar kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Thái Phong Seafood tại dự án xây dựng nhà máy chế biến thủy sản (nước mắm).

Tải về
5662/TB-STNMT 25/12/2017

Thông báo về việc chậm tiến độ sử dụng đất Giai đoạn III (Khu C) Dự án khu du lịch sinh thái cao cấp Núi Chúa của công ty Cổ phần Thành Trung Ninh Thuận

Tải về
Kết quả thống kê kiểm kê đất đai năm 2016 21/12/2017

KQTKKK2016

Tải về
Thái Bình: 1937/STNMT-TTr ngày 03/10/2017 02/10/2017

Công khai các tổ chức sử dụng đất đang có vi phạm pháp luật đất đai

Tải về
Ninh Thuận: 4226/TB-STNMT ngày 02/10/2017 01/10/2017

Thông báo chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư đối với giai đoạn 1 dự án khu du lịch nghỉ dường Hồ Ba Bể của Công ty Cổ phần Hải Sơn

Tải về
Bình Dương: 3337/STNMT-CCQLĐĐ ngày 11/8/2017 10/08/2017

Công khai các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai đang xử lý

Tải về
07/KH-BTNMT 08/11/2016

Thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020

Tải về
Công văn 1678/TCQLDĐ-CKSQLSDĐ 27/10/2016

Theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng dất

Tải về
1675/QĐ-TTg 25/09/2016

Phê duyệt đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020

Tải về
Số 4383/BTNMT-TCQLĐĐ 07/10/2014

Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc rà soát, công khai trên trang thông tin điện tử đối với trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đai

Tải về
Số: 16/2010/TT-BTNMT 27/06/2010

Thông tư quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tải về
Số 98/2007/NĐ-CP 06/06/2007

Nghị định của Chính phủ về việc quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Tải về
Số 136/2006/NĐ-CP 13/11/2006

Nghị định của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khiếu nại, tố cáo và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo

Tải về
Số 43/2006/TTLT-BTC 18/05/2006

Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ tư pháp hướng dẫn thi hành án, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án

Tải về
Số 53/2005/NĐ-CP 18/04/2005

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo và luật sửa đổi, bổ xung một số điều của luật khiếu nại tố cáo

Tải về
Số 41/2005/NĐ-CP 24/03/2005

Nghị định của Chính Phủ quy Định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh tra

Tải về
Số 139/2004/NĐ-CP 24/06/2004

Nghị định của Chính Phủ số 139/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng và quản lý lâm sản

Tải về
Số 24/2004/QH11 14/06/2004

Bộ luật tố tụng dân sự của Quốc hội Nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 24/2004/QH11 ngày 15/06/2004

Tải về
Số 26/2004/QH11 14/06/2004

Luật sử đổi , bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo của Quốc hội Nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 26/2004/QH11 ngày 15/06/2004

Tải về
Số 22/2004/QH11 14/06/2004

Luật thanh tra của Quốc hội Nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 22/2004/QH11 ngày 15 tháng 06 năm 2004

Tải về
Số 126/2004/NĐ-CP 25/05/2004

Nghị định của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà

Tải về
Số 182/2004/NĐ-CP 28/01/2004

Nghị định của Chính Phủ số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/01/2004 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tải về
Số 01/2002/TTLT 02/01/2002

Thông tư liên tịch của toàn án nhân dân tối cao, viện kiểm soát nhân dân tối cao tổng cục địa chính số 01/2002/TTLT-TANDTC-TCĐC ngày 03/01/2002 hướng dẫn về thẩm quyền của tòa án trong việc tranh chấp liên quan tới sử dụng đất

Tải về