Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
DTDMSDD 04/05/2016

Dự thảo Thông tư Quy định Định mức sử dụng đất

Tải về
Số: 45/2015/TT-BTNMT 04/12/2015

Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Tải về
Số 20/2015/TT-BTNMT 26/04/2015

Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất

Tải về
Số 179/214/TTLT-BTC-BTNMT 25/11/2014

Thông tư liên tịch số 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014"

Tải về
Số 104/2014/NĐ-CP 13/11/2014

Nghị định Quy định về khung giá đất

Tải về
Số: 104/2014/NĐ-CP 13/11/2014

Nghị định Quy định về khung giá đất

Tải về
Số 2387/LĐTBXH-LĐTL 06/07/2014

Công văn gửi Bộ Tài nguyên Môi trường về việc áp dụng hệ số lương để lập dự toán đo đạc bản đồ và quản lý đất đai

Tải về
Số:44/2014/NĐ-CP 30/06/2014

NGHỊ ĐỊNH Quy định về giá đất

Tải về
Số 46/2014/NĐ-CP 14/05/2014

Nghị định Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Tải về
50/2013/TT-BTNMT 26/12/2013

Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác.

Tải về
107/QĐ-BTNMT 18/01/2012

Về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

Tải về
Số: 2105/BTNMT-TCQLĐĐ 09/06/2010

Công văn hướng dẫn xây dựng Dự án và Dự toán kinh phí lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020

Tải về
Số 44/2010/QĐ-TTg 09/06/2010

Quyết đinh 44/2010/QĐ-TTg ngày 10/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất xây dựng công trình phụ trợ đường cao tốc quốc gia. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2010.

Tải về
Dự thảo TTLT (Sửa lần 11 ngày 28.5.2010) 27/05/2010

Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí đo đạc xác định diện tích đất, xác định giá đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tải về
Số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT 29/03/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghệp môi trường

Tải về
Số: 04 /2010/TTLT- BTNMT- BNV 01/02/2010

Thông tư hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác định giá đất

Tải về
Số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC 07/01/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất

Tải về
02/2010/TTLT-BTNMT-BTC 07/01/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về
Số 131/2009/NQ-HĐND 09/12/2009

Nghị quyết về việc quy định giá đất các loại năm 2010 trên địa bàn tỉnh Nam Định

Tải về
Số: 87/2009/QĐ-UBND 09/07/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung giá đất tại một số đường, phố ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND thành phố Hà Nội về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2009

Tải về
Số: 81/2009/QĐ-UBND 21/06/2009

Về việc: Sửa đổi Điều 9 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của UBND Thành phố quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tải về
Số: 17/2009/QĐ-UBND 09/06/2009

Quyết định quy định mức trích và quản lý tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại và các dự án khu đô thị mới để tạo Quỹ Phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tải về
Số 11/2007/QĐ-BTNMT 01/08/2007

Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện đồng thời cho nhiều người sử dụng đất

Tải về
Số 12/2007/QĐ-BTNMT 01/08/2007

Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp

Tải về
Số 123/2007/NĐ-CP 26/07/2007

Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Tải về
Số 07/2007/QĐ-BTNMT 26/02/2007

Quyết định của Bộ tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức Kinh tế - Kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về