Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Danh sách các trường hợp vi phạm quản lý sử dụng đất đai 21/12/2017

VPSDDD2017

Tải về
Số 75/2015/TT-BTNMT 27/12/2015

Thông tư Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai

Tải về
Số:14/2015/TTLT-BTNMT- BTP 03/04/2015

Thông tư liên tịch Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Tải về
71/2014/QĐ-TTg 16/12/2014

Về sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

Tải về
Số: 55 /BC-BTNMT 30/07/2014

Tổng kết thực hiện Đề án thí điểm kiện toàn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải về
Số: 42/2014/TT-BTNMT 28/07/2014

Thông tin Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Tải về
Số: 25/2014/TT-BTNMT 04/07/2014

Thông tư Quy định về bản đồ địa chính

Tải về
Số 17/2014/TT-BTNMT 30/06/2014

Thông tư Hướng dẫn việc xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa

Tải về
Số 996/QĐ-TTg 18/06/2014

Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2012-2020 định hướng đến năm 2030

Tải về
Số 28/2014/TT-BTNMT 01/06/2014

Thông tư về thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Tải về
Số 48/2014/TT-BTC 31/05/2014

Thông tư hướng dẫn việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính Phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

Tải về
Số:26/2014/TT-BTNMT 27/05/2014

Thông Tư Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

Tải về
08/2014/TT-BXD 22/05/2014

Thông tư số 08/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Tải về
Số: 23/2014/TT-BTNMT 18/05/2014

Thông tư Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Số: 24/2014/TT-BTNMT 18/05/2014

Thông tư Quy định về hồ sơ địa chính

Tải về
47/2014/NĐ-CP 14/05/2014

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Tải về
Số 43/2014/NĐ-CP 14/05/2014

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Tải về
Số 22/2013/QĐ-TTg 14/06/2013

Quyết định Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Tải về
Số 04/2013/TT-BTNMT 09/06/2013

Thông tư Quy định về Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Tải về
Số 10/2013/QĐ-UBND 07/03/2013

Quyết định Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá, phí đấu giá, chi phí dịch vụ đấu giá tài sản và quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải về
Số: 20/2012/TT-BTNMT 05/02/2013

Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ

Tải về
Số 1597/TCQLĐĐ-CĐKTK 27/12/2012

Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre về việc ghi nguồn gốc sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Số 794/TCQLĐĐ-CĐKTK 18/07/2011

Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội về việc xác định vị trí, ranh giới giữa đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư

Tải về
Số: 67/2009/QĐ-TTg 23/04/2009

Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Tải về
Số: 66/2009/QĐ-TTg 23/04/2009

Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê

Tải về
Số: 65/2009/QĐ-TTg 23/04/2009

Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê

Tải về
Số: 18/NQ-CP 19/04/2009

Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Tải về
Số 146/2007/QĐ-UBND 18/12/2007

Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao trong cùng thửa đất với đất ở.

Tải về
Số 105/2007/QĐ-TT g 12/07/2007

Quyết định Số 105/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Định hướng Chính sách tài chính nhà ở quốc gia đến năm 2020

Tải về
Số 09/2007/QĐ-TTg 18/01/2007

Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Tải về
Số 23/2006/NQ-CP 06/09/2006

Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP của Chính phủ

Tải về
Số 207/2006/QĐ-TT 06/09/2006

Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ số 207/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 09 năm 2006 về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thành phố Cần Thơ đến năm 2025

Tải về
Số 90/2006/NĐ-CP 05/09/2006

Nghị định của Chính Phủ số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Tải về
Số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 26/07/2006

Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quôc Hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 07 tháng 01 năm năm 1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia

Tải về
Số 17/2006/QĐ-BXD 06/06/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ xây dựng số 17/2006/QĐ-BXD ngày 07 tháng 06 năm 2006 ban hành quy định tạm thời về điều kiện tối thiểu của nhà ở cho người lao động thuê để ở

Tải về
Số 05/2006/QĐ-BXD 07/03/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ xây dựng số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08 tháng 03 năm 2006 về việc ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà

Tải về
Số 02/2006/NĐ-CP 04/01/2006

Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính Phủ về việc ban hành quy chế khu đô thị mới

Tải về
Số 2303/QĐ-BXD 13/12/2005

Quyết định của Bộ Xây dựng về việc đính chính Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ủa Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với

Tải về
Số 56/2005/QH11 28/11/2005

Luật nhà ở của Nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

Tải về
Số 127/2005/NĐ-CP 09/10/2005

Nghị định của Chính Phủ hướng dẫn thực hiện nghị quyết của Quốc Hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTV QH11 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất

Tải về