Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Dự thảo Quyết định 11/02/2017

QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
DTTTT6 20/06/2016

Dự thảo Thông tư quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Tải về
/2014/NĐ-CP 12/06/2014

Văn bản dự thảo nghị định quy định về khung giá đất

Tải về