Văn bản pháp quy - Tổng Cục Quản Lý Đất Đai
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 3373/BTNMT-TCQLĐĐ 11/08/2016

Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình và kết quả thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Tải về
Số 37/2014/TT-BTNMT 29/06/2014

Thông tư Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Tải về
Số: 636 /TCQLĐĐ-CĐKTK 24/05/2010

Công văn gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoàng Su Phì về việc giải đáp một số vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Tải về
Số: 15/2010/QĐ-UBND 17/05/2010

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Tải về
69/2009/CP- NĐ 30/09/2009

Nghị định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Tải về
Số 31/2008/QĐ-TTg 24/02/2008

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

Tải về