Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
DTTTGS 20/04/2016

Dự thảo Thông tư Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai

Tải về
Số:437/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ 06/04/2016

Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện đo đạc lập BĐĐC; đăng ký, cấp GCN, lập HSĐC và xây dựng CSDL đất đai

Tải về
Số: 07 /2015/TT-BTNMT 25/02/2015

Thông tư Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp

Tải về
Số 288/BTNMT-TCQLĐĐ 28/01/2015

Công văn gửi Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý dự thảo Thông tư

Tải về
Số 108/BTNMT-TCQLĐĐ 25/01/2015

Công văn gửi Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc góp ý dự thảo Thông tư

Tải về
Số 1592/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐĐ 17/11/2014

Công văn gửi Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

Tải về
Dự thảo thông tư 29/07/2014

Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

Tải về
Số: 34/2014/TT-BTNMT 29/06/2014

Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

Tải về
Số: 354/TCQLĐĐ-VP 25/03/2014

Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai

Tải về
21/2014/QĐ/- TTg 12/03/2014

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

Tải về
Số: 216/QĐ-BTNMT 19/02/2014

Quyết định ban hành quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc bộ Tài nguyên Môi trường

Tải về
Số 550/QĐ-BTNMT 09/04/2013

Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
Số 1238/TCQLĐĐ-CĐKTK 11/10/2012

Công văn của Tổng cục Quản lý đất đai gửi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Số 12786/BTC-QLCS 20/09/2012

Công văn của Bộ tài chính gửi Tổng cục Quản lý đất đai về việc xác định quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của các đơn vị thuộc tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

Tải về
06/2012/TT-BTNMT 31/05/2012

Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và nước ngoài phục vụ công tác lập bản đồ

Tải về
39/QĐ- TCQLDĐ 18/03/2012

Ban hành quy định về việc xử lý văn bản của TCQLDĐ

Tải về
Số: 718 /BTNMT-TCQLĐĐ 18/03/2012

V/v xây dựng kế hoạch triển khai Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai từ năm 2012 đến năm 2015.

Tải về
1360/TCQLDD- CDKTK 01/11/2011

Về việc xử lý vướng mắc trong công tác cấp GCN Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất

Tải về
Số 1159/TCQLĐĐ-CĐKTK 20/09/2011

Công văn gửi Sở tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

Tải về
Số 53/2011/NĐ-CP 30/06/2011

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Tải về
Số 17/2010/TT-BTNMT 18/11/2010

Thông tư Quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính

Tải về
Số: 24/2009/NĐ-CP 04/03/2009

Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tải về
Số 45/2008/NĐ-CP 16/04/2008

Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Hưng Nguyên, Nghi Lộc để mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Tải về
Số 41/2008/NĐ-CP 07/04/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Than Uyên, huyện Tam Đường, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Tải về
Số 35/2008/NĐ-CP 24/03/2008

Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang

Tải về
Số: 48/2007/NQ-CP 29/08/2007

Nghị quyết về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại

Tải về