TÌM KIẾM VĂN BẢN:   Tìm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Thông tư 73/2017/TT-BTNMT 25/06/2018

Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài nguyên và Moi trường

Tải về
Nghị quyết 19-2018/NQ-CP 24/06/2018

Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và những năm tiếp theo

Tải về
Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 09 tháng 2 năm 2018 11/04/2018

Chỉ thị về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Tải về
35/2017/TT-BTNMT 29/11/2017

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Tải về
120/NQ-CP 16/11/2017

Về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

Tải về
33/2017/TT-BTNMT 28/09/2017

Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai

Tải về
Thông tư 01/2017/TT-BTNMT 08/02/2017

Thông tư quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở ý tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao

Tải về
Quyết định số 10/QĐ-TCQLĐĐ Ban hành quy chế làm việc của Tổng cục Quản lý đất đai 24/01/2017

QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế làm việc của Tổng cục Quản lý đất đai

Tải về
Quyết định số 05/QĐ-TCQLĐĐ 16/01/2017

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Tổng cục Quản lý đất đai

Tải về
Thông tư 49/2016/TT-BTNMT 27/12/2016

Thông tư quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai

Tải về
DTTTGS 20/04/2016

Dự thảo Thông tư Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai

Tải về
Số:437/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ 06/04/2016

Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện đo đạc lập BĐĐC; đăng ký, cấp GCN, lập HSĐC và xây dựng CSDL đất đai

Tải về
Số: 07 /2015/TT-BTNMT 25/02/2015

Thông tư Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp

Tải về
Số 288/BTNMT-TCQLĐĐ 28/01/2015

Công văn gửi Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý dự thảo Thông tư

Tải về
Số 108/BTNMT-TCQLĐĐ 25/01/2015

Công văn gửi Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc góp ý dự thảo Thông tư

Tải về
Số 1592/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐĐ 17/11/2014

Công văn gửi Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

Tải về
Dự thảo thông tư 29/07/2014

Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

Tải về
Số: 34/2014/TT-BTNMT 29/06/2014

Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

Tải về
Số: 354/TCQLĐĐ-VP 25/03/2014

Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai

Tải về
21/2014/QĐ/- TTg 12/03/2014

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

Tải về
Số: 216/QĐ-BTNMT 19/02/2014

Quyết định ban hành quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc bộ Tài nguyên Môi trường

Tải về
Số 550/QĐ-BTNMT 09/04/2013

Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
Số 1238/TCQLĐĐ-CĐKTK 11/10/2012

Công văn của Tổng cục Quản lý đất đai gửi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Số 12786/BTC-QLCS 20/09/2012

Công văn của Bộ tài chính gửi Tổng cục Quản lý đất đai về việc xác định quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của các đơn vị thuộc tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

Tải về
06/2012/TT-BTNMT 31/05/2012

Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và nước ngoài phục vụ công tác lập bản đồ

Tải về
39/QĐ- TCQLDĐ 18/03/2012

Ban hành quy định về việc xử lý văn bản của TCQLDĐ

Tải về
Số: 718 /BTNMT-TCQLĐĐ 18/03/2012

V/v xây dựng kế hoạch triển khai Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai từ năm 2012 đến năm 2015.

Tải về
1360/TCQLDD- CDKTK 01/11/2011

Về việc xử lý vướng mắc trong công tác cấp GCN Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất

Tải về
Số 1159/TCQLĐĐ-CĐKTK 20/09/2011

Công văn gửi Sở tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

Tải về
Số 53/2011/NĐ-CP 30/06/2011

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Tải về
Số 17/2010/TT-BTNMT 18/11/2010

Thông tư Quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính

Tải về
Số: 24/2009/NĐ-CP 04/03/2009

Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tải về
Số 45/2008/NĐ-CP 16/04/2008

Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Hưng Nguyên, Nghi Lộc để mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Tải về
Số 41/2008/NĐ-CP 07/04/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Than Uyên, huyện Tam Đường, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Tải về
Số 35/2008/NĐ-CP 24/03/2008

Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang

Tải về
Số: 48/2007/NQ-CP 29/08/2007

Nghị quyết về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại

Tải về
Số 84/2007/NĐ-CP 24/05/2007

Nghị định của Chính phủ về việc Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

Tải về
Số 15/2007/NQ-CP 26/02/2007

Điều chỉnh quy hoach đất đai đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm(2006-2010)

Tải về
Số 109/2006/QĐ-TT 14/09/2006

Phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể phát triển Thành phố Nam Định trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Nam đồng bằng Sông Hồng

Tải về
Số 133/2006/QĐ-TTG 04/06/2006

Đổi mới công ty nhà nước thuộc UBND tỉnh Phú Yên

Tải về
Số 17/2006/NĐ-CP 26/01/2006

Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

Tải về
Số 25/2004/QĐ-BT 31/10/2004

Triển khai thi hành luật đất đai

Tải về
Số 25/2004/QĐ-BTNMT 31/10/2004

Quyết định của Bộ tài nguyên Môi trường về việc triển khai thi hành luật đất đai

Tải về