Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
14/2017/TT-BTNMT 16/08/2017

Thông tư Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
09/2016/TTLT-BTP-BTNMT 22/06/2016

hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải về
Số 1887/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ 16/12/2015

Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất

Tải về
Số: 504 /TCQL.ĐĐ-CĐKĐĐ 12/04/2015

Không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thất lạc

Tải về
Số 504/TCQLĐĐ-CĐKTK 12/04/2014

Công văn gửi Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc không sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thất lạc

Tải về
Số 4167/BTNMT-TCQLĐĐ 17/10/2013

Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ghi thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân vào GCN khi hết hạn

Tải về
Số 1008/TCQLĐĐ-CĐKTK 18/09/2013

Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc xử lý vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân.

Tải về
1364/BTNMT-TCQLĐĐ 09/04/2013

V/v báo cáo kết quả thực hiện đo đạc, cấp GCN và XDCSDL đến hết năm 2012 và nhu cầu khối lượng, kinh phí cần thực hiện năm 2013, 2014, 2015 và giai đoạn sau 2015

Tải về
857 /TCQLĐĐ-CĐKTK 17/07/2012

V/v báo cáo kết quả cấp Giấy chứng nhận cho đồng bào dân tộc thiểu số

Tải về
2470 /BTNMT-TCQLĐĐ 16/07/2012

V/v thống nhất thực hiện một số giải pháp đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận tại các dự án phát triển nhà ở

Tải về
2419 /BTNMT-TCQLĐĐ 12/07/2012

V/v đẩy mạnh cấp Giấy chứng nhận để cơ bản hoàn thành trong năm 2013 theo yêu cầu của Quốc hội khóa XIII

Tải về
717/BTNMT- TCQLDĐ 25/03/2012

Về việc hướng dẫn áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tải về
Số 529/TCQLĐĐ-CĐKTK 25/05/2011

Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sao và quét giấy chứng nhận, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

Tải về
Số 470/TCQLĐĐ-ĐKTK 16/05/2011

Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên về việc giải quyết vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, QSH NƠ và TS khác gắn liền với đất

Tải về
Số: 09/2011/TT-BTNMT 30/03/2011

Thông tư quy định đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về đo đạc đất đai phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Số 09/TT-BTNMT 30/03/2011

Quy định đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về đo đạc đất đai phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Số: 145 /TCQLĐĐ-CĐKTK 20/02/2011

Công văn của Tổng cục Quản lý đất đai gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh về việc báo cáo kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Số: 20/2010/TT-BTNMT 21/10/2010

Thông tư quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
20/2010/TT-BTNMT 21/10/2010

Thông tư quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Số 1099/TCQLĐĐ-CĐKTK 16/08/2010

Báo cáo kết quả về đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận, xây dựng hồ sơ địa chính

Tải về
Số: 1736/TCQLĐĐ-CĐKTK 01/12/2009

Công văn về thông tư 17.

Tải về
Số 17/2009/TT-BTNMT 20/10/2009

Thông tư Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Số 88/2009/NĐ-CP 18/10/2009

Nghị định về cấp giấy chững nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất

Tải về
1297/TTg-KTN 28/07/2009

Công văn số 1297/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và tài sản gắn liền trên đất

Tải về
83/2009/QĐ-UBND 29/06/2009

Về việc: ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,lập hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tải về