TÌM KIẾM VĂN BẢN:   Tìm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
157/2020/NĐ-CP 31/12/2020

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp

Tải về
150/2020/NĐ-CP 25/12/2020

Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Tải về
148/2020/NĐ-CP 18/12/2020

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Tải về
140/2020/NĐ-CP 18/11/2020

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp NN và công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp NN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty CP, NĐ 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn NN vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, NĐ 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP

Tải về
130/2020/NĐ-CP 30/10/2020

Nghị định vể kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tải về
125/2020/NĐ-CP 19/10/2020

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Tải về
106/2020/NĐ-CP 10/09/2020

Nghị định Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Tải về
102/2020/NĐ-CP 01/09/2020

Nghị định Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

Tải về
95/2020/NĐ-CP 24/08/2020

Nghị định Hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Tải về
94/2020/NĐ-CP 21/08/2020

Nghị định Quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Tải về
84/2020/NĐ-CP 17/07/2020

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

Tải về
85/2020/NĐ-CP 17/07/2020

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

Tải về
83/2020/NĐ-CP 15/07/2020

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Tải về
66/2020/NĐ-CP 11/06/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Tải về
52/2020/NĐ-CP 27/04/2020

Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn

Tải về
51/2020/NĐ-CP 21/04/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

Tải về
41/2020/NĐ-CP 08/04/2020

Nghị định Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Tải về
45/2020/NĐ-CP 08/04/2020

Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Tải về
40/2020/NĐ-CP 06/04/2020

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Tải về
25/2020/NĐ-CP 28/02/2020

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Tải về
21/2020/NĐ-CP 17/02/2020

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Tải về
19/2020/NĐ-CP 12/02/2020

Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tải về
15/2020/NĐ-CP 03/02/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

Tải về
06/2020/NĐ-CP 03/01/2020

Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP

Tải về
96/2019/NĐ-CP 19/12/2019

quy định về Khung giá đất

Tải về
91/2019/NĐ-CP 19/11/2019

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tải về
79/2019/NĐ-CP 26/10/2019

Nghị định sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

Tải về
69/2019/NĐ-CP 15/08/2019

Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Tải về
Nghị định 72/2018/NĐ-CP 25/06/2018

Nghị định quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Tải về
Dự thảo sửa đổi Nghị định số 102/2014/NĐ-CP 05/04/2018

NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Tải về
NỘI DUNG SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/2014/NĐ-CP 05/04/2018

NỘI DUNG SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/2014/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Tải về
123/2017/NĐ-CP 14/11/2017

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Tải về
Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai 06/01/2017

Nghị định sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hoành Luật đất đai

Tải về
Số 104/2014/NĐ-CP 14/11/2014

Nghị định Quy định về khung giá đất

Tải về
Số: 104/2014/NĐ-CP 14/11/2014

Nghị định Quy định về khung giá đất

Tải về
102/2014/NĐ-CP 10/10/2014

Nghị định số 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tải về
Số 63/2014/NĐ-CP 15/08/2014

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Tải về
Số:44/2014/NĐ-CP 01/07/2014

NGHỊ ĐỊNH Quy định về giá đất

Tải về
/2014/NĐ-CP 13/06/2014

Văn bản dự thảo nghị định quy định về khung giá đất

Tải về
47/2014/NĐ-CP 15/05/2014

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Tải về
Số 43/2014/NĐ-CP 15/05/2014

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Tải về
Số 46/2014/NĐ-CP 15/05/2014

Nghị định Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Tải về
Số 66/2003/NĐ-CP 27/06/2013

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Tải về
Số 65/2003/NĐ-CP 27/06/2013

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Tải về
42/2012/NĐ-CP 27/08/2012

Quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại các vùng trồng lúa trên cả nước.

Tải về
39/QĐ- TCQLDĐ 19/03/2012

Ban hành quy định về việc xử lý văn bản của TCQLDĐ

Tải về
Số 53/2011/NĐ-CP 01/07/2011

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Tải về
Số: 71/2010/NĐ-CP 23/06/2010

Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật nhà ở

Tải về
Số 20/NQ-CP 21/04/2010

Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2009-2010 Tỉnh Lạng Sơn

Tải về
SỐ 85/2009/NĐ-CP 01/12/2009

Nghị định sô 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng

Tải về
Số 88/2009/NĐ-CP 19/10/2009

Nghị định về cấp giấy chững nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất

Tải về
SỐ 182/2004/NĐ CP 01/10/2009

Nghị định của Chính Phủ SỐ 182/2004/NĐ CP ngày 1/10/2009 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tải về
69/2009/CP- NĐ 01/10/2009

Nghị định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Tải về
Số: 69/2009/NĐ-CP 13/08/2009

Nghị định Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Tải về
Số: 24/NQ-CP 04/06/2009

Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã,phường, thị trấn thuộc huyện U Minh, huyện Ngọc Hiển và thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Tải về
Số: 10/NĐ-CP 06/03/2009

Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã,thành lập xã thuộc thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng,huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Tải về
Số: 24/2009/NĐ-CP 05/03/2009

Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tải về
Số: 08/NĐ-CP 09/02/2009

Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách, thị xã Bến Tre; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách để thành lập huyện Mỏ Cày Bắc thuộc tỉnh Bến Tre

Tải về
Số: 07/NĐ-CP 09/02/2009

Nghị định về việc giải thể xã và điều chỉnh địa giới hành chính xã,thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An

Tải về
Số: 05/NĐ-CP 19/01/2009

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Phù Ninh, huyện Thanh Ba; xác định địa giới hành chính xã Tân Đức thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tải về
Số: 03/NĐ-CP 19/01/2009

Về việc thành lập phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh;điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Hương Khêthuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Tải về
Số: 02/NĐ-CP 19/01/2009

Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã,phường thuộc thị xã An Khê, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Tải về
Số 45/2008/NĐ-CP 17/04/2008

Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Hưng Nguyên, Nghi Lộc để mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Tải về
Số 41/2008/NĐ-CP 08/04/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Than Uyên, huyện Tam Đường, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Tải về
Số 35/2008/NĐ-CP 25/03/2008

Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang

Tải về
Số 198/2007/QĐ-TTg 31/12/2007

Về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

Tải về
Số 146/2007/NĐ-CP 14/09/2007

Nghị định của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Tải về
Số 129/2007/NĐ-CP 02/08/2007

Nghị định số 129/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về đê điều

Tải về
Số 123/2007/NĐ-CP 27/07/2007

Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Tải về
Số 113/2007/NĐ-CP 28/06/2007

Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều

Tải về
Số 107/2007/NĐ-CP 25/06/2007

Nghị định số 107/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú

Tải về
Số 98/2007/NĐ-CP 07/06/2007

Nghị định của Chính phủ về việc quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Tải về
Số 84/2007/NĐ-CP 25/05/2007

Nghị định của Chính phủ về việc Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

Tải về
Số 79/2007/NĐ CP 18/02/2007

Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Tải về
Số 147/2006/NĐ-CP 01/12/2006

Nghị định của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 68/1998/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi )

Tải về
Số 136/2006/NĐ-CP 14/11/2006

Nghị định của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khiếu nại, tố cáo và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo

Tải về
Số 112/2006/NĐ-CP 29/09/2006

Nghị định của Chính Phủ về sử đổi, bổ xung một số điều của nghị định số 16/2005/ NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Tải về
Số 90/2006/NĐ-CP 06/09/2006

Nghị định của Chính Phủ số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Tải về
Số 83/2006/NĐ CP 17/08/2006

Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp Nhà nước

Tải về
Số 17/2006/NĐ-CP 27/01/2006

Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

Tải về
Số 13/2006/NĐ-CP 24/01/2006

Nghị định của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Tải về
Số 02/2006/NĐ-CP 05/01/2006

Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính Phủ về việc ban hành quy chế khu đô thị mới

Tải về
Số 142/2005/NĐ-CP 14/11/2005

Nghị định của Chính phủ số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, Thuê mặt nước

Tải về
Số 127/2005/NĐ-CP 10/10/2005

Nghị định của Chính Phủ hướng dẫn thực hiện nghị quyết của Quốc Hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTV QH11 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất

Tải về
Số 53/2005/NĐ CP 19/04/2005

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khiếu nại tố cáo và luật sửa đổi, bổ xung một số điều của luật khiếu nại tố cáo

Tải về
Số 53/2005/NĐ-CP 19/04/2005

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo và luật sửa đổi, bổ xung một số điều của luật khiếu nại tố cáo

Tải về
SỐ 41/2005/NĐ CP 25/03/2005

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh tra

Tải về
Số 41/2005/NĐ-CP 25/03/2005

Nghị định của Chính Phủ quy Định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh tra

Tải về
SỐ 05/2005/NĐ CP 18/01/2005

Về bán đấu giá tài sản

Tải về
Số 200/2004/NĐ-CP 03/12/2004

Nghị định của Chính Phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường Quốc doanh

Tải về
Số 170/2004/NĐ-CP 22/09/2004

Nghị định của Chính Phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường Quốc doanh

Tải về
Số 139/2004/NĐ-CP 25/06/2004

Nghị định của Chính Phủ số 139/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng và quản lý lâm sản

Tải về
Số 126/2004/NĐ-CP 26/05/2004

Nghị định của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà

Tải về
Số 182/2004/NĐ-CP 29/01/2004

Nghị định của Chính Phủ số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/01/2004 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tải về
Số 264/2003/QĐ-TTg 16/12/2003

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp quản lý sử dụng đất trong các nông, lâm trường quốc doanh

Tải về
SỐ 15/2003/NĐ-CP 19/02/2003

Quy định sử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

Tải về
61/2002/NĐ-CP 11/06/2002

Nghị định của Chính Phủ về chế độ nhuận bút

Tải về
Số 64-CP năm 1993 27/09/1993

Nghị định của chính phủ ngày 27/09/1993 ban hành bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp

Tải về
Số 222-HDBT năm 1987 05/12/1987

Nghị định của hội đồng bộ trưởng ngày 05/12/1987 về lệ phí trước bạ và lệ phí chứng thư

Tải về
Số 1424/TT-LB 14/04/1959

THÔNG TƯ LIÊN BỘ UỶ BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC - NỘI VỤ SỐ 1424/TT-LB NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 1959 THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 151/TTG NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1959 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH THỂ LỆ TẠM THỜI VỀ TRƯNG DỤNG RUỘNG ĐẤT ĐỂ LÀM ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN THIẾT CƠ BẢN

Tải về
Số 151/TTG năm 1959 14/01/1959

Nghị định của hội đồng chính phủ số 151/TTG ngày 14 tháng 1 năm 1959 quy định tạm thời về trưng dụng ruộng đất

Tải về