TÌM KIẾM VĂN BẢN:   Tìm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
1660/QĐ-TTG 26/10/2020

Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Tải về
2184/QĐ-BTNMT 05/10/2020

Về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên vàMôi trường thực hiện Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12 tháng 3năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chínhphủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 củaBộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huycác nguồn lực của nền kinh tế

Tải về
1868/QĐ-BTNMT 24/08/2020

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
1813/QĐ-BTNMT 18/08/2020

Về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EV-FTA)

Tải về
1232/QĐ-TTg 13/08/2020

Quyết định Về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Tải về
22/2020/QĐ-TTG 10/08/2020

Quyết định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ

Tải về
1327/QĐ-BTNMT 17/06/2020

Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Tải về
1326/QĐ-BTNMT 17/06/2020

Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Thông tư hướng dẫn việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Tải về
1329/QĐ-BTNMT 17/06/2020

Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Tải về
827/QĐ-TTG 12/06/2020

Phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh tỉnh Nghệ An thanh trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của Bộ Chính trị

Tải về
1151/QĐ-BTNMT 21/05/2020

Ban hành Quy chế tổ chức họp trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
658/QĐ-TTG 19/05/2020

Phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội, đến năm 2030

Tải về
634/QĐ-TTG 13/05/2020

Phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án

Tải về
887/QĐ-BTNMT 07/04/2020

Về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên mônthuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
558/QĐ-BTNMT 04/03/2020

Về việc ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

Tải về
324/QĐ-TTG 02/03/2020

Phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tải về
293/QĐ-TTG 24/02/2020

Ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Tải về
294/QĐ-TTG 24/02/2020

Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tải về
347/QĐ-BTNMT 06/02/2020

Banh hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
246/QĐ-BTNMT 31/01/2020

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nướccủa Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019

Tải về
21/QĐ-TCQLĐĐ 31/01/2020

Ban hành kế hoạch cài cách hành chính năm 2020 của tổng cục quản lý đất đai

Tải về
154/QĐ-TTG 22/01/2020

Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tải về
179/QĐ-BTNMT 20/01/2020

Về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2020

Tải về
91/QĐ-BTNMT 13/01/2020

Về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Tài nguyên vàMôi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 củaChính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020;Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thựchiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

Tải về
32/QĐ-TTG 07/01/2020

Quyết định phê duyệt Đề án“Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ cácnông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nôngnghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lạitheo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng vàcác tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng”

Tải về
291/QĐ-TCQLĐĐ 26/12/2019

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO 9001:2015, năm 2019

Tải về
3136/QĐ-BTNMT 09/12/2019

Về việc xây dựng Quyết định phê duyệt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
3132/QĐ-BTNMT 06/12/2019

Ban hành Kế hoạch triển khai xác địnhChỉ số cải cách hành chính năm 2019của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
1747/QĐ-TTG 04/12/2019

Quyết định Phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

Tải về
3027/QĐ-BTNMT 27/11/2019

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 2020

Tải về
3023/QĐ-BTNMT 27/11/2019

Quyết định Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuêtại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
896/QĐ-UBND 20/11/2019

Ban hành bộ đơn giá xây dựng cập nhật cơ sỡ dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tải về
2908/QĐ-BTNMT 13/11/2019

Quyết định phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018

Tải về
Quyết đinh 2915/QĐ-BTNMT, 2916/QĐ-BTNMT, 2132/QĐ-BTNMT, 2466/QĐ-BTNMT 13/11/2019

Quyết định phê duyệt danh mục đề tài KHCN ngành TNMT

Tải về
Quyết đinh 1068/QĐ-TTg, 3490/BKHCN-SHTT 22/08/2019

v/v sở hữu trí tuệ

Tải về
Quyết đinh 1762/QĐ-BTNMT 14/07/2019

QĐ ban hành phương án kiểm kê đất đai năm 2019

Tải về
Tiền Giang:1435/BC-VPĐKĐ Đ 21/06/2019

V/v danh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bi hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 NĐ số 43/2014/NĐ-CP

Tải về
Đồng Nai: 733/QĐ-STNMT ngày 07/5/2019 21/06/2019

V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL525779 cấp ngày 10/12/2012

Tải về
TP.HCM:5337/VPĐKĐĐ ngày 08/5/2019 08/05/2019

Công bố danh sách cá nhân định cư ở nươc ngoài, cá nhân người nước ngoài nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Tải về
Quyết đinh 33/QĐ-TCQLĐĐ 20/02/2019

Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019 của Tổng cục Quản lý đất đai

Tải về
Quyết định 477/QĐ-TCQLĐĐ 28/12/2018

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Tải về
Quyết định 3281/QĐ-BTNMT 26/06/2018

Ban hành bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách năm 2017

Tải về
Quyết định số 02/QĐ-BTNMT 26/06/2018

Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai.

Tải về
UBND Bình Thanh:3309/QĐ-UBND 25/06/2018

Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về
Quyết định số 828/QĐ-BTNMT 25/06/2018

Quyết định về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái,thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
Quyết định số 09/2018/QĐ-TCQLĐĐ 24/01/2018

Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2018 của Tổng cục Quản lý đất đai

Tải về
3082/QĐ-BTNMT 04/12/2017

Ban hành Quy chế công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
3082/QĐ-BTNMT 04/12/2017

Ban hành Quy chế công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
2988/QĐ-BTNMT 27/11/2017

Ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Tải về
2965/QĐ-BTNMT 23/11/2017

Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018

Tải về
73/QĐ-TCQLĐĐ 13/04/2017

Kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính

Tải về
Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục QLĐĐ 21/03/2017

Dự thảo lấy ý kiến các đơn vị trực thuộc TC

Tải về
Quyết định số 10/QĐ-TCQLĐĐ Ban hành quy chế làm việc của Tổng cục Quản lý đất đai 25/01/2017

QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế làm việc của Tổng cục Quản lý đất đai

Tải về
Quyết định số 05/QĐ-TCQLĐĐ 17/01/2017

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Tổng cục Quản lý đất đai

Tải về
3157/QĐ-BTNMT 30/12/2016

Ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng II

Tải về
1675/QĐ-TTg 26/09/2016

Phê duyệt đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020

Tải về
Số: 28 /QĐ-TCQLĐĐ 09/02/2015

Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2015 của Tổng cục Quản lý đất đai

Tải về
Số: 555 /QĐ-TCQLĐĐ 31/12/2014

Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Tổng cục Quản lý đất đai

Tải về
71/2014/QĐ-TTg 17/12/2014

Về sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

Tải về
18/2014/TT-BXD 26/11/2014

Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ

Tải về
Số: 1839/QĐ-BTNMT 27/08/2014

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Tải về
Số 996/QĐ-TTg 19/06/2014

Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2012-2020 định hướng đến năm 2030

Tải về
Số 103/QĐ-TCQLĐĐ 29/04/2014

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Tổng cục Quản lý đất đai

Tải về
Số 21/2014/QĐ/- TTg 28/04/2014

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

Tải về
21/2014/QĐ/- TTg 13/03/2014

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

Tải về
Số: 216/QĐ-BTNMT 20/02/2014

Quyết định ban hành quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc bộ Tài nguyên Môi trường

Tải về
Số 1975/QĐ-TTg 30/10/2013

Quyết định phê duyệt dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai"

Tải về
Số 22/2013/QĐ-TTg 15/06/2013

Quyết định Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Tải về
Số 550/QĐ-BTNMT 10/04/2013

Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
Số 10/2013/QĐ-UBND 08/03/2013

Quyết định Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá, phí đấu giá, chi phí dịch vụ đấu giá tài sản và quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải về
04/2013/QĐ-UBND 07/03/2013

Quyết định Về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tải về
Số 11/2013/QĐ-UBND 26/02/2013

Quyết định Ban hành Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tải về
Số 07/2013/QĐ-UBND 05/02/2013

Quyết định Về việc: Bãi bỏ, bổ sung một số khoản của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 và Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 26/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Tải về
Số 08/2013/QĐ-UBND 28/01/2013

Quyết định Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tải về
Số 03/2013/QĐ-UBND 18/01/2013

Quyết định Ban hành Quy định xử lý một số vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tải về
107/QĐ-BTNMT 19/01/2012

Về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

Tải về
Số 23/2011/QĐ-TTg 15/04/2011

Phê duyệt hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk

Tải về
Số: 850/QĐ-TTg 11/06/2010

Quyết định về Ngày Truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam

Tải về
Số 67/2009/QĐ-TTg 10/06/2010

Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Tải về
Số 44/2010/QĐ-TTg 10/06/2010

Quyết đinh 44/2010/QĐ-TTg ngày 10/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất xây dựng công trình phụ trợ đường cao tốc quốc gia. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2010.

Tải về
Số: 15/2010/QĐ-UBND 18/05/2010

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Tải về
Số: 40/2010/QĐ-TTg 12/05/2010

Quyết định về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất

Tải về
Số 131/2009/NQ-HĐND 10/12/2009

Nghị quyết về việc quy định giá đất các loại năm 2010 trên địa bàn tỉnh Nam Định

Tải về
Số: 18/2009/QĐ-UBND 31/07/2009

Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tải về
Số: 87/2009/QĐ-UBND 10/07/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung giá đất tại một số đường, phố ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND thành phố Hà Nội về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2009

Tải về
83/2009/QĐ-UBND 30/06/2009

Về việc: ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,lập hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tải về
Số: 81/2009/QĐ-UBND 22/06/2009

Về việc: Sửa đổi Điều 9 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của UBND Thành phố quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tải về
Số: 17/2009/QĐ-UBND 10/06/2009

Quyết định quy định mức trích và quản lý tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại và các dự án khu đô thị mới để tạo Quỹ Phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tải về
Số: 67/2009/QĐ-TTg 24/04/2009

Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Tải về
Số: 66/2009/QĐ-TTg 24/04/2009

Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê

Tải về
Số: 65/2009/QĐ-TTg 24/04/2009

Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê

Tải về
Số 31/2008/QĐ-TTg 25/02/2008

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

Tải về
Số 146/2007/QĐ-UBND 19/12/2007

Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao trong cùng thửa đất với đất ở.

Tải về
Số 23/2007/QĐ- BTNMT 17/12/2007

Ban hành ký hiệu Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Tải về
Số 11/2007/QĐ-BTNMT 02/08/2007

Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện đồng thời cho nhiều người sử dụng đất

Tải về
Số 12/2007/QĐ-BTNMT 02/08/2007

Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp

Tải về
Số 07/2007/QĐ-BTNMT 27/02/2007

Quyết định của Bộ tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức Kinh tế - Kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về
Số 09/2007/QĐ-TTg 19/01/2007

Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Tải về
Số 06/2007/QĐ-TTG 11/01/2007

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án sắp xếp đổi mới nông trường quốc doanh

Tải về
Số 236/2006/QĐ-TT 23/10/2006

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm (2006 - 2010)

Tải về
Số 213/2006/QĐ-TT 25/09/2006

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2006 về việc ban hành Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước

Tải về
Số 109/2006/QĐ-TT 15/09/2006

Phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể phát triển Thành phố Nam Định trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Nam đồng bằng Sông Hồng

Tải về
Số 2746/QĐ-BTC 16/08/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài Chính số 2476/QĐ-BTC ngày 16 tháng 08 năm 2006 về việc đính chính thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02/08/2006 của Bộ Tài Chính

Tải về
Số 163/2006/QĐ-TTg 11/07/2006

Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn hoàn thành cơ bản mục tiêu chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa

Tải về
Số 17/2006/QĐ-BXD 07/06/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ xây dựng số 17/2006/QĐ-BXD ngày 07 tháng 06 năm 2006 ban hành quy định tạm thời về điều kiện tối thiểu của nhà ở cho người lao động thuê để ở

Tải về
Số 133/2006/QĐ-TTG 05/06/2006

Đổi mới công ty nhà nước thuộc UBND tỉnh Phú Yên

Tải về
Số 05/2006/QĐ-BXD 08/03/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ xây dựng số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08 tháng 03 năm 2006 về việc ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà

Tải về
Số 38/2006/QĐ-TTg 14/02/2006

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang

Tải về
Số 2303/QĐ-BXD 14/12/2005

Quyết định của Bộ Xây dựng về việc đính chính Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ủa Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với

Tải về
Số 304/2005/QĐ-T 23/11/2005

Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên

Tải về
Số 1741/QĐ-BTNMT 14/07/2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức kiểm tra tình hình thi hành luật đất đai

Tải về
Số 146/2005/QĐ-TTG 15/06/2005

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 146/2005/QĐ-TTG ngày 15 tháng 06 năm 2005 về chính xách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào đân tộc thiểu số nghèo

Tải về
Số 25/2004/QĐ-BT 01/11/2004

Triển khai thi hành luật đất đai

Tải về
Số 25/2004/QĐ-BTNMT 01/11/2004

Quyết định của Bộ tài nguyên Môi trường về việc triển khai thi hành luật đất đai

Tải về
Số 417/2004/QĐ-TTg 07/05/2004

Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc điều chỉnh dự án bảo vệ rừng và phát triển nông thôn

Tải về
Số 32/2004/QĐ-BT 06/04/2004

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn

Tải về
Số 33 TTG năm 1993 05/02/1993

Quyết định của thủ tướng chính phủ ngày 05/02/1993 về chuyển việc quản lý nhà ở thuộc sở hưu nhà nước sang phương thức kinh doanh

Tải về
Số 186-HDBT năm 1990 31/05/1990

Quyết định của hội đồng bộ trưởng ngày 31/05/1990 về đền bù thiệt hại đất nông nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác

Tải về
Số 201/CP năm 1980 01/07/1980

Quyết định của hội đồng chính phủ ngày 01/07/1980 về việc thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản lý ruộng đất trong cả nước

Tải về