TÌM KIẾM VĂN BẢN:   Tìm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT 24/06/2018

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải về
12/2016/TTLT-BTNMT-BTC 23/06/2016

Thông tư liên tịch quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm

Tải về
09/2016/TTLT-BTP-BTNMT 22/06/2016

hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải về
88/2016/TTLT/BTC-BTNMT 21/06/2016

quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất

Tải về
87/2016/TTLT-BTC-BTNMT 21/06/2016

hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất

Tải về
Số:14/2015/TTLT-BTNMT- BTP 03/04/2015

Thông tư liên tịch Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Tải về
Số 179/214/TTLT-BTC-BTNMT 25/11/2014

Thông tư liên tịch số 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014"

Tải về
2013/TTLT-BTC-BTN&MT 24/12/2013

Dự thảo thông tư: Hướng dẫn lập dự toán, quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với nhiệm vụ đo đạc địa chính và quản lý đất đai

Tải về
/2013/TTLT-BTC-BTN&MT 24/12/2013

Dự thảo thông tư: Hướng dẫn lập dự toán, quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với nhiệm vụ đo đạc địa chính và quản lý đất đai

Tải về
Số: 16/2010/TT-BTNMT 27/06/2010

Thông tư quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tải về
Dự thảo TTLT (Sửa lần 11 ngày 28.5.2010) 27/05/2010

Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí đo đạc xác định diện tích đất, xác định giá đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tải về
Số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT 29/03/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghệp môi trường

Tải về
So 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC 14/03/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế tài chính của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Tải về
Số 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT 28/02/2010

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
Số: 04 /2010/TTLT- BTNMT- BNV 01/02/2010

Thông tư hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác định giá đất

Tải về
Số 04 /2010/TTLT- BTNMT- BNV 01/02/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác định giá đất

Tải về
Số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC 07/01/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về
Số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC 07/01/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất

Tải về
02/2010/TTLT-BTNMT-BTC 07/01/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về
Số: 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC 07/01/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất

Tải về
Số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN 20/05/2007

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đăng kí thế chấp nhà ở

Tải về
SỐ 04/2007/TTLT BTNMT-BTC 26/02/2007

Thông tư Liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quẩn lý đất đai

Tải về
Số 03/2003/TTLT/BTP- BTNMT 03/07/2006

Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải về
Số 03/2006/TTLT-BTNMT 12/06/2006

Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên Môi Trường về việc sửa đổi, bổ xung một số quy định của Thông tư Liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư Pháp và Bộ Tài nguyên Môi Trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải về
Số 06/2006/TTLT 12/06/2006

Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên Môi Trường - Bộ nội vụ - Bộ ngoại giao - Bộ quốc phòng số 06/2006/TTLT-BTNMT-BNV-BNG-BQP hướng dẫn quản lý công tác đo đạc về địa giới hành chính và biên giới Quốc gia

Tải về
Số 43/2006/TTLT-BTC 18/05/2006

Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ tư pháp hướng dẫn thi hành án, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án

Tải về
Số 05/2005/TTLT-BTNMT-BTP 15/06/2005

Thông tư liên Bộ tư pháp - Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp và bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải về
Số 38/2004/TTLT-BTNMT-BNV 30/12/2004

Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ số 38/2004/TTLT-BTNMT-BNV về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của văn phòng đăn ký quyền sử dụng đất và tổ chức quỹ đất

Tải về
Số 01/2002/TTLT 02/01/2002

Thông tư liên tịch của toàn án nhân dân tối cao, viện kiểm soát nhân dân tối cao tổng cục địa chính số 01/2002/TTLT-TANDTC-TCĐC ngày 03/01/2002 hướng dẫn về thẩm quyền của tòa án trong việc tranh chấp liên quan tới sử dụng đất

Tải về