Dự án xây dựng CSDL tổng hợp đất đai ở Trung Ương

Đăng lúc: Thứ tư - 02/04/2014 05:11 - Người đăng bài viết: admin

Dự án sẽ xây dựng CSDL tổng hợp về đất đai cấp trung ương - một phần của CSDL Quốc gia về tổng hợp về đất đai cấp trung ương có độ tin cậy về thông tin dữ liệu đất đai cấp trung ương, cung cấp những thông tin dữ liệu cơ bản để các bộ, ngành xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển của bộ, ngành mình đồng thời là tiêu chí quan trọng để quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường nói chung và tổng hợp về đất đai cấp trung ương đai nói riêng.
 MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

Mục tiêu chính của dự án này là xây dựng và đưa vào vận hành một CSDL tổng hợp về tổng hợp về đất đai cấp trung ương nhằm:

     - Giúp các cơ quan quản lý đất đai cấp trung ương có được một công cụ quản lý tốt, hiệu quả đối với tổng hợp về đất đai cấp trung ương.

     - Giúp cho các cá nhân, tổ chức trong toàn xã hội được tiếp cận thông tin tổng hợp về đất đai cấp trung ương khi có các nhu cầu, hoạt động liên quan đến tổng hợp về đất đai cấp trung ương.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp về đất đai cấp trung ương;

- Tạo nên công cụ ở cấp trung ương để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai , phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng;

- Cung cấp các thông tin điều tra cơ bản đã được chuẩn hóa về đất đai ở trung ương cho các hoạt động kinh tế của các ngành và của các địa phương;

- Đáp ứng thông tin theo nhu cầu cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân, các đối tượng sử dụng đất và các nhu cầu chung về phát triển kinh tế xã hội đối với thông tin dữ liệu đang quản lý cấp trung ương.

- Thu thập, hệ thống hoá các thông tin dữ liệu về đất đai đã có từ trước tới nay đang quản lý ở cấp trung ương, đánh giá, chuẩn hoá để đưa vào quản lý.

- Thực hiện việc kiểm soát chất lượng, nâng cao giá trị dữ liệu và trình độ kỹ thuật quản lý dữ liệu, hỗ trợ kỹ thuật cho việc quản lý dữ liệu ở các cơ sở bằng các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật.

Thiết lập cơ chế hoạt động bảo đảm cho sự hoạt động có hiệu quả và lâu dài của CSDL, chấm dứt sự phân tán thông tin dữ liệu đất đai cấp trung ương. Cơ chế hoạt động cùng với hệ thống CSDL được xây dựng sẽ thực hiện việc thống nhất quản lý và điều hành việc sử dụng dữ liệu đất đất, không mắc những trở ngại về hành chính và các trở ngại khác do tình hình phân tán dữ liệu hiện nay gây nên.
NHIỆM VỤ CỦA DỰ ÁN

- Điều tra, khảo sát tình trạng thông tin dữ liệu về đất đai hiện đang quản lý cấp trung ương;

- Thiết kế, xây dựng hệ thống CSDL tổng hợp về đất đai cấp trung ương;

- Xây dựng qui chế thu thập, quản lý, cập nhật CSDL tổng hợp về đất đai cấp trung ương;

- Thu thập, hệ thống hóa, chuẩn hóa thông tin dữ liệu và thiết lập CSDL tổng hợp về đất đai bao gồm :

+ Thông tin về chính sách, pháp luật đất đai;

+ Thông tin về các loại đất phân theo hiện trạng sử dụng;

+ Thông tin về đăng ký và thống kê đất đai (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao, cho thuê, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng, thực hiện các quyền của người sử dụng đất ...);

+ Thông tin về hồ sơ địa chính;

+ Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

+ Thông tin về giá đất và phát triển quỹ đất;

+ Thông tin về thanh tra đất đai;

+ Thông tin về khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế;

+ Thông tin về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực đất đai;

+ Thông tin về đánh giá chất lượng đất và phân hạng đất; 

+ Thông tin về dữ liệu có liên quan về đất đai khác .

- Đầu tư bổ sung trang thiết bị phần cứng, phần mềm và nâng cấp hệ thống mạng LAN tại Tổng cục QLĐĐ phục vụ quản lý, lưu trữ và khai thác thông tin dữ liệu

- Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật

- Đưa hệ thống CSDL tổng hợp về đất đai vào vận hành, khai thác

PHẠM VI THỰC HIỆN DỰ ÁN

Dự án sẽ thu thập, thiết lập thông tin dữ liệu về đất đai mà các đơn vị quản lý đất đai cấp trung ương đang quản lý.

THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN

Thời gian thực hiện dự án 03 năm (2009 - 2011)

CƠ QUAN THỰC HIỆN

1. Cơ quan chủ quản: Tổng cục Quản lý đất đai

2. Cơ quan thực hiện dự án: Trung tâm Lưu trữ và Thông tin đất đai

3. Cơ quan phối hợp thực hiện:

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai;

Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường nhà đất các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan.

Một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;


Những tin mới hơn