ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI”

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai”

Đăng lúc: 16-10-2014 08:57:39 AM | Đã xem: 1283 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề tài

ĐỀ TÀI "NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NHẰM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG VỐN HÓA ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM"

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài "Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất các giải pháp tăng cường vốn hóa đất đai ở Việt Nam"

Đăng lúc: 16-10-2014 08:56:21 AM | Đã xem: 3335 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề tài

ĐỀ TÀI "NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG, ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỔ PHẦN HÓA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài "Nghiên cứu thực trạng, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai về quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa trong giai đoạn hiện nay"

Đăng lúc: 16-10-2014 08:54:38 AM | Đã xem: 2549 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề tài

THỐNG KÊ NỘI DUNG THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐƯỢC CÔNG BỐ CÔNG KHAI TRỂN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ: "NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN 9001:2008"

Đăng lúc: 16-10-2014 08:51:03 AM | Đã xem: 1004 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề tài
  Trang trước  1 2 3