ĐỀ TÀI: "NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC KHI NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN CÁC QUYỀN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI"

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc công chứng, chứng thực khi người sử dụng đất thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật đất đai"

Đăng lúc: 16-10-2014 04:35:48 AM | Đã xem: 2906 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Đề tài

ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP"

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tới sinh kế của người bị thu hồi đất trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội làm cơ sở cho việc đề xuất một số giải pháp góp phần cải thiện đời sống, việc làm"

Đăng lúc: 16-10-2014 04:29:02 AM | Đã xem: 7630 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề tài

ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ ĐỀ XUẤT MỨC BIẾN ĐỘNG TỚI HẠN ĐỂ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRONG KGĐ, BGĐ PHÙ HỢP VỚI CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG CÓ SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC”

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất mức biến động tới hạn để điều chỉnh giá đất trong KGĐ, BGĐ phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước”

Đăng lúc: 16-10-2014 04:27:12 AM | Đã xem: 2251 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề tài

ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨA ĐẶC ĐIỂM VÀ TÍNH KẾ THỪA CỦA HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM”

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: “Nghiên cứa đặc điểm và tính kế thừa của hệ thống chính sách, pháp luật đất đai từ năm 1945 đến nay nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đất đai ở Việt Nam”

Đăng lúc: 16-10-2014 04:26:07 AM | Đã xem: 2131 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề tài

ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT BỀN VỮNG KHU VỰC TÂY NGUYÊN”

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: “Nghiên cứu biến động sử dụng đất lâm nghiệp và đề xuất giải pháp nhằm quản lý sử dụng đất bền vững khu vực Tây Nguyên”

Đăng lúc: 16-10-2014 04:24:57 AM | Đã xem: 2617 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề tài

ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI NHẰM GÓP PHẦN SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ BẢO VỆ NGUỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM”

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đánh giá tiềm năng đất đai nhằm góp phần sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên đất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam”

Đăng lúc: 16-10-2014 04:23:51 AM | Đã xem: 3549 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề tài

ĐỀ TÀI: "NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT”

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: "Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến việc quản lý và sử dụng đất”

Đăng lúc: 16-10-2014 04:22:40 AM | Đã xem: 2599 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề tài

ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN GIÁ ĐẤT ĐỘC LẬP”

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động tư vấn giá đất độc lập”

Đăng lúc: 16-10-2014 04:21:19 AM | Đã xem: 2010 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề tài

ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY”

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai trong giai đoạn hiện nay”

Đăng lúc: 16-10-2014 04:19:28 AM | Đã xem: 7007 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề tài

ĐỀ TÀI "NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ DIỆN TÍCH ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT"

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả diện tích đất của các tổ chức dược Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất"

Đăng lúc: 16-10-2014 04:18:30 AM | Đã xem: 2154 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề tài

ĐỀ TÀI: "NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC NGÂ HÀNG Ở NƯỚC NGOÀI"

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài "Nghiên cứu đề xuất cơ chế thế chấp quyền sử dụng đất tại các ngân hàng ở nước ngoài”

Đăng lúc: 16-10-2014 04:17:16 AM | Đã xem: 1421 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề tài

ĐỀ TÀI: "NGHIÊN CƯU CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LƯU TRỮ, CƠ CHẾ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI”

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài "Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng lưu trữ, cơ chế quản lý, khai thác và chia sẻ thông tin đất đai phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội”

Đăng lúc: 16-10-2014 04:16:23 AM | Đã xem: 2111 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề tài

ĐỀ TÀI: "NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NHẰM GÓP PHẦN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH"

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hoàn thiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính"

Đăng lúc: 16-10-2014 04:15:07 AM | Đã xem: 1904 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề tài

ĐỀ TÀI: "NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA"

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đấu giá quyền sử dụng đất trong quá trình đô thị hóa"

Đăng lúc: 16-10-2014 04:13:58 AM | Đã xem: 3899 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề tài

ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỂ CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THUÊ CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TỪ QUỸ ĐẤT DO NHÀ NƯỚC THU HỒI - ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO HÀI HÒA LỢI ÍCH CỦA

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: “Nghiên cứu đánh giá thực trạng sử dụng đất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê của các tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ quỹ đất do Nhà nước thu hồi - Đề xuất các giải pháp đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người có đất bị thu hồi"

Đăng lúc: 15-10-2014 10:35:53 PM | Đã xem: 4041 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề tài

ĐỀ TÀI "NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI"

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: "Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ trong lĩnh vực quản lý đất đai"

Đăng lúc: 15-10-2014 10:33:05 PM | Đã xem: 8613 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề tài

ĐỀ TÀI "NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG PHỤC VỤ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT"

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình sử dụng đất nông nghiệp bền vững phục vụ quy hoạch sử dụng đất"

Đăng lúc: 15-10-2014 10:31:18 PM | Đã xem: 4708 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề tài

ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TIỀM LƯỢC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LĨNH VỰ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜN

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất tiêu chí đánh giá tiềm lược khoa học và công nghệ lĩnh vự quản lý đất đai thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đăng lúc: 15-10-2014 10:30:04 PM | Đã xem: 2259 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề tài

ĐỀ TÀI "NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ QUY TRÌNH LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT"

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng quy định kỹ thuật về quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất"

Đăng lúc: 15-10-2014 10:01:13 PM | Đã xem: 2511 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề tài

ĐỀ TÀI: "NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008 TẠI CƠ QUAN TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI"

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài "Nghiên cứu, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Tổng cục Quản lý đất đai"

Đăng lúc: 15-10-2014 10:00:02 PM | Đã xem: 2971 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề tài
  Trang trước  1 2 3  Trang sau