ĐỀ TÀI: "NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008 TẠI CƠ QUAN TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI"

Đăng lúc: Thứ tư - 15/10/2014 22:00 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài "Nghiên cứu, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Tổng cục Quản lý đất đai"
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Văn phòng Tổng cục Quản lý đất đai
3. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: ThS. Tôn Tích Lan Giao
4. Nhóm tham gia đề tài:
- CN. Nguyễn Thị Lan
- ThS. Nguyễn Xuân Hân
- CN. Nguyễn Quốc Phương
- CN. Nguyễn Mạnh Tuấn
- ThS. Đinh Việt Anh
- KS. Nguyễn Mạnh Phong
5. Mục tiêu của đề tài:
Xây dựng các nhiệm vụ và áp dụng theo yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại khối các đơn vị quản lý trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai nói chung, từng bước tiến hành xây dựng, áp dụng TCVN ISO 9001:2008 trong tất cả các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Tổng cục, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác cải cách thủ tục hành chính. Trước mắt trong năm 2011 chuẩn hóa các hoạt động theo TCVN ISO 9001:2008 gồm các nhiệm vụ: Kiểm soát tài liệu; Kiểm soát hồ sơ; Đánh giá chất lượng nội bộ; Kiểm soát sản phẩm không phù hợp; Hành động khắc phục; Hành động phòng ngừa và Các hoạt động cải tiến; đồng thời nghiên cứu xây dựng quy trình tiếp khách trong nước của Tổng cục Quản lý đất đai và quy trình khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định cuả Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai
6. Kết quả thực hiện (tóm tắt)
- Nội dung trình bày trong đề tài giúp nắm bắt tổng quan về hệ thống tài liệu của TCVN ISO 9001:2008. Đề tài đề xuất 04 quy trình bắt buộc khi triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 và 02 quy trình triển khai hoạt động cụ thể của Tổng cục Quản lý đất đai là quy trình tiếp khách trong nước tại Tổng cục Quản lý đất đai và quy trình khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai. Các biểu mẫu của quy trình được minh hoạ ở phần phụ lục để công chức, viên chức và người lao động trong Tổng cục dễ dàng tiếp cận và thực hiện, đảm bảo tính phù hợp để áp dụng, không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của khối các đơn vị tổng hợp nói riêng cũng như của Tổng cục Quản lý đất đai nói chung
- Hệ thống tài liệu của TCVN ISO 9001:2008 hướng dẫn cách lập tài liệu chất lượng. Tuy nhiên để xây dựng được hệ thống tài liệu chất lượng thực sự phù hợp với hoạt động của Tổng cục cần có những cán bộ am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ và công tác quản lý, hiểu biết về ISO 9001:2008. Trong quá trình xây dựng tài liệu, phải huy động được sự đóng góp ý kiến chung của tất cả các thành viên trong đơn vị.
7. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: Tháng 10/2011 - 12/2011
8. Kinh phí thực hiện: 80.000.000 đồng

Những tin mới hơn